1148 1986 1089 1970 1971 1716 1349 1821 1078 1108 1645 1185 1246 1908 1125 1601 1280 1579 1593 1520 1382 1853 1290 1014 1014 1402 1909 1624 1557 1716 1851 1385 1449 1139 1863 1410 1161 1645 1779 1106 1161 1416 1626 1206 1994 1936 1326 1701 1431 1993 1320 1741 1782 1789 1125 1219 1810 1093 1555 1260 1409 1717 1382 1616 1871 1712 1074 1245 1522 1010 1603 1498 1895 1156 1949 1061 1343 1907 1389 1975 1389 1139 1476 1213 1279 1633 1340 1169 1752 1089 1515 1041 1997 1576 1720 1117 1167 1118 1577 ITA 2566 - moralcenter

ตารางข้อมูล OIT (การเปิดเผยข้อมูล) ปี 2566 ในระบบ ITA

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี 2566

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

OIT1

โครงสร้าง

OIT2

ข้อมูลผู้บริหาร

OIT 3

อำนาจหน้าที่

OIT 4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

OIT 5

ข้อมูลการติดต่อ

OIT 6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

OIT 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

OIT 8

Q & A

OIT 9

Social Network

OIT 10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

OIT 11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

OIT 12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT 13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

OIT 14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

OIT 15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

OIT 16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

OIT 17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

OIT 18

E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT 19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

OIT 20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT 21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

OIT 22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT 23

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT 24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT 25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT 26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT 27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

OIT 28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

OIT 29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

OIT 30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

OIT 31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

OIT 32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

OIT 33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

OIT 34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

OIT 35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

OIT 36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

OIT 37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT 38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

OIT 39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

OIT 40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

OIT 41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

OIT 42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

OIT 43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

เมนู