A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

4 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.นพ. สุริยเดว  ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นประธานมอบรางวัล “ กลุ่มเครือข่ายที่สร้างแรงกระเพื่อมด้านคุณธรรม ความดี จนเป็นที่ประจักษ์”  ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ให้กับทีมคลังสมองภาคประชาชนหลังสวน โดยมีวัฒธรรมจังหวัดชุมพร ศึกษานิเทศก์จังหวัด คณะแพทย์  พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลังสวนเข้าร่วม ณ วัดขันเงิน  จังหวัดชุมพร

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

27 มกราคม 2566 ภายใต้โครงการสร้างเสริมกลไกลส่งเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมและสสส. ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

3 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบรางวัล “องค์กรที่สร้างแรงกระเพื่อมด้านคุณธรรม ความดี จนเป็นที่ประจักษ์” แก่มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ที่นอกจากจะเป็นโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์แล้วนั้น ยังมีความสอดคล้องตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

1 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิด แถลงข่าวสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2565 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถาบันวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงเปิดเสวนาวิชาการ “อยู่อย่างไรให้รอด ในโลกที่เปราะบางและท้าทาย” จากนักวิชาการ นักวิจัยและนักปฏิบัติการ ร่วมถกประเด็นสำคัญจากผลการวิจัย ณ ห้องประชุม Prime room ชั้น 4 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

27 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างวิทยากรคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรคุณธรรม หัวข้อ Social Credit นวัตกรรมคุณธรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องอบรมหมายเลข 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด และแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรม ชั้น 2 วัดบ่อสามแสน อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ให้แก่กลุ่มเครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายการศึกษาฯ กว่า 170 คน

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 31 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อจัดประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดแพร่)

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมประจำจังหวัด” ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม (กลุ่มภาคเหนือ) จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันนี้ (๒๐ ม.ค.๖๖ ) รองศาสตราจารย์​ นายแพทย์สุริยเดว​ ทรีปาตี​ ผู้อำนวยการศูนย์​คุณธรรม​ มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดกาฬสินธุ์” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 30 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

25 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้แทนสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

ันนี้ (๒๐ ม.ค. ๖๖) รองศาสตราจารย์​ นายแพทย์สุริยเดว​ ทรีปาตี​ มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม​ และนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมประชุมจาก ๖ ภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวล และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและครอบครัว จำนวน ๑๒๐ คน กว่า ๙๒ องค์กร