คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล


 

กรรมการโดยตำแหน่ง

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

นายอนุกูล ปีดแก้ว

ว่าที่ร้อยตรี ธนู วงษ์จินดา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ


 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ รณชัย คงสกนธ์

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

นางเมธินี เทพมณี

นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์


 

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี

เมนู