คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล


 

กรรมการโดยตำแหน่ง

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

นายอนุกูล ปีดแก้ว

นายอัมพร พินะสา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ


 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ รณชัย คงสกนธ์

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

นางเมธินี เทพมณี

นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์


 

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี

เมนู