แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency: OIT)
สำหรับการประเมินความสมบูรณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2564


 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี 2564

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

OIT1

โครงสร้าง

 icon ITA โครงสร้างองค์กร (คลิก)

 icon ITA ประกาศโครงสร้างองค์กร (คลิก)

 icon ITA ประกาศผู้ปฏิบัติงาน (คลิก)

OIT2

ข้อมูลผู้บริหาร

 icon ITA  รายชื่อคณะกรรมการ (คลิก)
 icon ITA  คณะกรรมการและอนุกรรมการ (คลิก)
 icon ITA  ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร(คลิก)

OIT 3

อำนาจหน้าที่

 icon ITA ความเป็นมา (คลิก)

 icon ITA พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์คุณธรรม 2562 (คลิก) 

 icon ITA อำนาจหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.๒๕๖๒(คลิก)

OIT 4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 icon ITA แผนข้อมูลและข้อมูลที่สำคัญ (คลิก)

 icon ITA แผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)(คลิก)

OIT 5

ข้อมูลการติดต่อ

 icon ITA ข้อมูลการติดต่อ (คลิก)

OIT 6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 icon ITA กฏหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่ง (คลิก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

OIT 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 icon ITA ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

OIT 8

Q & A

 icon ITA ช่องทางการติดต่อ สอบถาม ผ่านหน้าเว็บไซต์ Chat Bot (คลิก) (คลิก)

OIT 9

Social Network

 icon ITA Facebook: ศูนย์คุณธรรม (คลิก)

 icon ITA Twitter: Moralcenter (คลิก)

 icon ITA Application: MoralTouch (คลิก)

 

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี 2564

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

OIT 10

แผนดำเนินงานประจำปี

 icon ITA แผนดำเนินงานประจำปี 2564 (คลิก)

OIT11

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 icon ITA รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2564 (คลิก)
 icon ITA รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2-2564 (คลิก)

OIT 12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 icon ITA รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (คลิก)

การปฏิบัติงาน

OIT 13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 icon ITA คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คลิก)

 icon ITA คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(คลิก)
 icon ITA คู่มือมาตรฐาน งานบัญชีและการเงิน พัสดุ สารบรรณ(คลิก)
 icon ITA คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย(คลิก)

การให้บริการ

OIT 14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 icon ITA คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คลิก)

 icon ITA คู่มือการให้บริการฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม(คลิก)

 icon ITA คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม(คลิก)

OIT 15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 icon ITA ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการองค์ความรู้(คลิก)
 icon ITA ข้อมูลสถิติการให้บริการ Moral Touch (คลิก)

OIT 16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 icon ITA รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (คลิก)

OIT 17

E-Service

 icon ITA ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (คลิก)

 icon ITA ขอรับหนังสือ (คลิก)

 icon ITA Application: MoralTouch (คลิก)

 icon ITA ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ E Learning (คลิก)

 

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี 2564 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

OIT 18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 icon ITA แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (คลิก)

OIT 19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

 icon ITA งบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาส 1-2 (คลิก)
 icon ITA งบแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย(คลิก)
 icon ITA รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณมี.ค.6(คลิก)

OIT  20

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  icon ITA รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ(คลิก)
 icon ITA รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
 icon ITA รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT 21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  icon ITA แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

OIT 22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  icon ITA ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

OIT 23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  icon ITA สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

OIT 24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  icon ITA รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 (คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี 2564 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT 25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 icon ITA นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)

OIT 26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 icon ITA การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)

OIT 27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 icon ITA หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิก)

OIT 28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 icon ITA รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี 2564

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT 29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 icon ITA แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ (คลิก)

 icon ITA ผังกระบวนการจัดการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (คลิก)

OIT 30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 icon ITA การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิก)รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิก)

 icon ITA คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนศูนย์คุณธรรม พ.ศ. 2564(คลิก)

OIT 31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 icon ITA สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี(คลิก)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

OIT32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 icon ITA ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (คลิก)
 icon ITA ผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติ Chatbot(คลิก)

OIT 33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

icon ITA การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี 2564

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

OIT 34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 icon ITA เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (คลิก)

OIT 35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 icon ITA การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิก)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

OIT 36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 icon ITA การประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิก)

 icon ITA รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิก)

OIT 37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 icon ITA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ตามการประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ  2564 (คลิก)

 icon ITA คณะทำงานและผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนศูนย์คุณธรรม พ.ศ. 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

OIT 38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 icon ITA การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2564 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

OIT 39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 icon ITA แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564  (คลิก)

OIT 40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 icon ITA  รายงานการติดตามผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2564 (คลิก)

OIT 41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 icon ITA  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563(คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2564

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

OIT 42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 icon ITA มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (คลิก)
 icon ITA คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)(คลิก)

OIT 43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 icon ITA รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 icon ITA คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)(คลิก)

เมนู