A- A A+

เมนู

 moralkam01

moralkam02 moralkam03

moralkam04moralkam05

moralkam06moralkam07

moralkam08moralkam09

 

คณะกรรมการตรวจสอบ


 

นายสมเกียรติ พันธรรม ประธานกรรมการ
นายจรูญ  นราคร  รองประธานกรรมการตรวจสอบ
นายมนตรี   เสนีเศรษฐ กรรมการตรวจสอบ
นางบุปผา  ชวะพงษ์ กรรมการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการ

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล


นางสาวรังสิมา  จารุภา ประธานอนุกรรมการ
นายธาดา เศวตศิลา (ผู้แทนกรรมการ) กรรมการโดยตำแหน่ง
นายประสิทธ์ ตันสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์คุณธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร


นายมานิจ  สุขสมจิตร ที่ปรึกษา
นายเกียรติชัย  พงษ์พานิช ที่ปรึกษา
นายธงชัย  ณ นคร ที่ปรึกษา
นายธาดา  เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการ
พล.ต.ต.นรวัฒน์  เจริญรัชต์ภาคย์ อนุกรรมการ
นางฐาณิญา พงษ์ศิริ อนุกรรมการ
นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล อนุกรรมการ
นายภาณุพงษ์  อุณหเลขกะ อนุกรรมการ
นางอรุณี  แดงพันธ์ อนุกรรมการ
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ อนุกรรมการ
นายสิรวิชญ์ โรจน์วัฒนาศิริ อนุกรรมการ
นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ เลขานุการ
นางสาวสาริณี ถูกจิตร ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม


นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ
พลเอก ศรุต  นาควัชระ (ผู้แทนคณะกรรมการ) กรรมการโดยตำแหน่ง
นายพิธาน พื้นทอง (ผู้แทนคณะกรรมการ) กรรมการโดยตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พิเชฎฐ์  กาลามเกษตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางดวงสมร  บุญผดุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปรีดา  เรืองวิชาธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจรูญ นราคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางนิจวดี  เจริญเกียรติบวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้
ศูนย์คุณธรรม
เลขานุการ


คณะอนุกรรมการกำหนดเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม


นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานกรรมการ
นางสาวรังสิมา  จารุภา อนุกรรมการ
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อนุกรรมการ
รองผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและบุคลากร ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณธรรมกับต่างประเทศ


นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานอนุกรรมการ
อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
อธิบดีกรมการศาสนา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว อนุกรรมการ
รองผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้ศูนย์คุณธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล


นางสาวรังสิมา  จารุภา ประธานอนุกรรมการ
นายประสิทธิ์ ดันสุวรรณ อนุกรรมการ
นายธาดา เศวตศิลา อนุกรรมการ
นายกิติ มาดิลกโกวิท อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการกำหนดเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม


นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานกรรมการ
นางสาวรังสิมา  จารุภา อนุกรรมการ
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อนุกรรมการ
รองผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและบุคลากร ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยงาน กระบวนการฝึกอบรมและวิทยากรคุณธรรม


นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม
ประธานอนุกรรมการ
พลเอก ศรุต นาควัชระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม
อนุกรรมการ
นายธาดา เศวตศิลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
อนุกรรมการ
นายนัยนงค์ คำบรรลือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
อนุกรรมการ
นายสถาพร สาธุกากร
ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการจัดทำระบบสนับสนุนบริหารงานศูนย์คุณธรรม
อนุกรรมการ
นายสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารศูนย์คุณธรรม
อนุกรรมการ
นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นักทรัพยากรมนุษย์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ