1438 1570 1251 1468 1232 1781 1314 1109 1574 1536 1250 1429 1705 1489 1889 1964 1267 1984 1683 1123 1530 1390 1718 1169 1128 1152 1763 1595 1772 1764 1215 1499 1115 1718 1945 1673 1090 1110 1013 1742 1245 1372 1117 1487 1697 1425 1198 1201 1688 1437 1295 1531 1395 1363 1632 1209 1479 1359 1331 1130 1598 1954 1391 1010 1741 1289 1639 1678 1241 1996 1528 1329 1769 1975 1910 1358 1469 1992 1653 1705 1609 1513 1277 1704 1913 1988 1140 1885 1212 1409 1182 1261 1891 1420 1254 1978 1860 1167 1877 คณะผู้บริหาร - moralcenter

ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 106
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

  

นางสุมาลี เจริญมินตร์
ผู้ตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 104
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์

ผู้จัดการ
สำนักบริหารจัดการองค์กร
และยุทธศาสตร์

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 105
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายยงจิรายุ อุปเสน

ผู้จัดการ
สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อน
เครือข่ายทางสังคม

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี

ผู้จัดการ
สำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
และสื่อสารสนเทศ

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 308
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายประมวล บุญมา

หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม
และความร่วมมือนานาชาติ

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 400
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 200
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรม
และระบบพฤติกรรมไทย

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 300
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 512

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์   ร่มเย็น

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

จัดการองค์กร

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 107

นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น 

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูล

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 522
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต

ผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 309
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนู