ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 106
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

นางสุมาลี เจริญมินตร์
ผู้ตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 104
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์

ผู้จัดการ
สำนักบริหารจัดการองค์กร
และยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 105
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายยงจิรายุ อุปเสน

ผู้จัดการ
สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อน
เครือข่ายทางสังคม

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี

ผู้จัดการ
สำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
และสื่อสารสนเทศ

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 308
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายประมวล บุญมา

หัวหน้าอาวุโสกลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม
และความร่วมมือนานาชาติ

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 400
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์

หัวหน้าอาวุโสกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 200
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า

หัวหน้าอาวุโสกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรม
และระบบพฤติกรรมไทย

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 300
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสาร
และรณรงค์ทางสังคม

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 512
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์   ร่มเย็น

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

จัดการองค์กร

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายณรงค์ ยอดแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 107

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น 

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูล

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 522
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต

ผู้จัดการสถาบันวิทยาการคุณธรรม

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 309
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนู