A- A A+
head 

 

          TIJ จับมือ ECPAT เสวนาเจาะประเด็น “การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย” ภัยคุกคามที่สังคมต้องตระหนัก

          สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ ECPAT จัดเสวนาประเด็น “การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย” ชี้เด็กผู้ชายมักถูกมองว่าเข้มแข็งกว่า และมักถูกละเลยจากสังคม เมื่อกล่าวถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทุกฝ่ายจึงต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากขึ้น

          จากการศึกษาวิจัยของ TIJ  ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย พบว่า ปัจจุบัน มีเด็กชายจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นผลการศึกษาที่สอดคล้องกับงานวิจัยขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน พ.ศ. 2555 ที่พบว่าเด็กหญิงเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศร้อยละ 11-22 ขณะที่เด็กชายเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศร้อยละ 3-16.5 และแม้จากการสำรวจจะพบว่าเด็กหญิงตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศมากกว่าเด็กชาย แต่ปัญหานี้ก็ไม่ควรถูกละเลย

          ความรุนแรงทางเพศในเด็กนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วโลก
ความรุนแรงนั้นเกิดได้หลายรูปแบบ ทั้งความรุนแรงทางอารมณ์ การทอดทิ้ง การทารุณกรรมเด็ก รวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กแล้ว ยังเป็นการสร้างความเจ็บปวด ความอับอาย และทำให้เด็กตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ ส่งผลกระทบทางลบต่ออารมณ์และจิตใจ ทั้งยังขัดขวางพัฒนาการในด้านต่าง ๆ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมเสี่ยงในอนาคต

          TIJ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT International) จัดกิจกรรมสาธารณะ “ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย” ขึ้น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ห้องอบรม ชั้น 15 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กชาย อันจะช่วยนำไปสู่การพัฒนากรอบการป้องกันและการตอบสนองต่อการแสวงหาประโยชน์ต่อเด็กที่ไม่ละเลยต่อความอ่อนไหวและความต้องการเฉพาะของเด็กผู้ชาย

          เอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โดยทั่วไปแล้ว บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมมักจะยึดถือว่าผู้ชายและเด็กชายมีความเข้มแข็งกว่าผู้หญิงและเด็กหญิง ประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กชายจึงมักถูกมองข้าม การละเลยประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กชาย ทำให้เด็กชายอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือ หรืออาจได้รับความช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสมกับความอ่อนไหวเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชาย” 

          ด้าน โรเบิร์ต แวนเด็น เบิร์ก ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุว่า “เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทั้งเด็กผู้ชายด้วย การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในเด็กชายเกิดขึ้นทั่วโลก และมูลนิธิเอ็คแพทก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ TIJ ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ เนื่องจากในขณะที่ข้อมูลและผลสำรวจเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศต่อเด็กหญิงเป็นที่ยอมรับและพูดถึงในวงกว้าง แต่ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อเด็กผู้ชายกลับมีจำกัด ทั้งที่เด็กชายก็ได้รับผลกระทบรุนแรงไม่แพ้กัน และในบางบริบทก็อาจได้รับผลกระทบหนักกว่าเด็กหญิงเสียอีก”

          สำหรับกิจกรรมสาธารณะ “ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชายให้กระจ่าง” ร่วมอภิปรายโดย นายวันชัย รุจนวงศ์ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ดร. มาร์ค คาเวนา (Mark Kavenagh) คุณแอนเดรีย วาเรลลา (Andrea Varrella) และคุณอภิชาติ หัตถสิน ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่มีต่อเด็กผู้ชาย ซึ่ง TIJ และมูลนิธิเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล คาดหวังว่าจะนำไปสู่การสร้างกรอบการป้องกัน การคุ้มครอง และการฟื้นฟูที่เหมาะสมต่อไป

          ที่ผ่านมา TIJ มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนรัฐสมาชิกในการใช้งานวิจัยและการศึกษาเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันความรุนแรงและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สามารถปกป้องคุ้มครองเด็กและตอบสนองกับปัญหาความรุนแรงต่อเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการเผยแพร่แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ผ่าน “ยุทธศาสตร์ต้นแบบของสหประชาชาติและมาตรการเชิงปฏิบัติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา” กรอบแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอาญาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ซึ่ง TIJ มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และยกร่างในประเทศไทยใน พ.ศ. 2557 อีกทั้งยังได้ร่วมผลักดันจนกระทั่งได้รับการรับรองโดยมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยครั้งนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรีย และทรงเป็นประธานที่ประชุมยกร่างและเจรจาการนำยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ ไปปรับใช้ นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยุติความรุนแรงต่อเด็กของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

          สำหรับใน พ.ศ. 2562 TIJ ร่วมกับ International Centre for Criminal Law Reform & Criminal Justice Policy (ICCLR) ศึกษาวิจัยเรื่อง “มุ่งสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เหมาะสมกับลักษณะเปราะบางของเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการดำเนินการตามส่วนที่ 2 ของยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ เพื่อปกป้องเด็กที่เป็นผู้เสียหายและพยานของอาชญากรรมความรุนแรง และคาดว่าจะเผยแพร่ใน พ.ศ. 2563 และยังร่วมกับมูลนิธิเซฟ เดอะ ชิลเดรน (Save the Children) และมูลนิธิเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล ในการนำแนวคิดทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) มาออกแบบเป็นงานวิจัยชื่อ “การพัฒนาทักษะการรู้คิดสำหรับเด็กที่มีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทย: กระบวนการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ” บนพื้นฐานเป้าหมายในการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมตามแนวทางของ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) โดยมุ่งหวังที่จะบำบัดฟื้นฟูทางความคิดและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกสำหรับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ

 

เอกสารสรุปการประชุม Download PDF

 


ข่าวโดย : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

 

head 

 

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมต่อต้านการทุจริต” และชมนิทรรศการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ และรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร โดยอาจารย์กรรณิกา  ธรรมเกษร ทั้งนี้ กิจกรรม MOT Zero Tolerance เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคมที่จะรวมพลังต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 


ข่าวโดย : กระทรวงคมนาคม

437057 

 

          วันที่ 23 มกราคม 2562 คณะทำงานจัดทำแผนเเละมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท้องถนนของคณะกรรมการบูรณาการ ประสารงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติเเห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ทีโอที (จำกัด) มหาชน พิธีเปิดการอบรมปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เเละมอบรางวัลในโครงการ "เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO"

 

005 

 

          วันที่ 15 - 16 มกราคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น ช่วง "ถอดรหัสคุณธรรม " ตอน "อำเภอคุณธรรม" และ ตอน " องค์กรเพื่อสังคมคุณธรรม...บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด " ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

          ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ พญ.สมศรี เกษโกวิท รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ถึงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และในวันที่ 16 มกราคม 2562 เข้าพบและสัมภาษณ์ นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการ และ นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ถึงกระบวนการ วิธีการ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทั้งภายในองค์กรด้วยการส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข (Happy Work Place) และการสร้างความตระหนักด้านคุณธรรมให้กับพนักงาน อีกทั้งยังส่งเสริมภายนอกองค์กรด้วยการขับเคลื่อนการรับรู้ด้านคุณธรรมลงไปสู่ชุมชน (กิจกรรม CSR ) ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนในเรื่องการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม ณ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด หมู่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

          สุดท้ายแล้ว กระบวนการเหล่านี้ เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของคนหลากหลายกลุ่ม เพื่อดำเนินการในรูปแบบ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีที่มีอยู่มากมายให้กระจายอยู่ในทุกกลุ่มองค์กร เป็นการขับเคลื่อนจากกลุ่มเล็ก ๆ เกิดการเชื่อมโยงประสานผ่านรูปแบบกลไกรูปแบบต่าง ๆ และมุ่งส่งเสริมให้องค์กรต้นแบบข้างต้นเป็นต้นแบบให้กับองค์กร ชุมชน ฯลฯ ในอนาคต

 


ผู้เขียนข่าว : วันัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพโดย จักราชัย ทองเพ็ชร / เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

S 13352969

ศูนย์คุณธรรม หนุน ภาคีองค์กร co brand กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ชู บุคลากร กรมควบคุมโรค นำร่องสร้างพฤติกรรมคุณธรรมประจำชาติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศคธ. เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในโครงการองรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริม สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อประยุกต์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรมประจำชาติ ในการปรับฐาน ความคิดของบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้มีสำนึกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในการผลักดันให้เกิดสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
      ทั้งนี้ การอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคเข้ารับการอบรม 40 หน่วยงาน จำนวน 80 คน เพื่อบริหาร จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองกรค์ที่มีส่วนร่วมสร้างสังคม คุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือ Co Brand องค์กรส่งเสริมสังคมคุณธรรม ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กับ กระทรวงสาธารณะสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.

 

 

 

เมนู