1920 1244 1541 1315 1934 1863 1521 1696 1533 1310 1766 1523 1021 1350 1927 1723 1871 1312 1148 1220 1369 1611 1298 1738 1998 1046 1807 1285 1908 1578 1329 1649 1652 1703 1082 1275 1712 1517 1057 1541 1645 1331 1306 1509 1835 1102 1936 1711 1019 1135 1423 1650 1002 1872 1455 1651 1978 1689 1476 1441 1545 1124 1775 1287 1351 1249 1002 1048 1429 1826 1571 1336 1252 1233 1864 1308 1323 1537 1453 1009 1558 1188 1473 1105 1219 1221 1280 1065 1765 1971 1051 1470 1460 1001 1346 1242 1820 1472 1853 ศูนย์คุณธรรม หนุน ภาคีองค์กร co brand กระทรวงสาธารณสุข - moralcenter

S 13352969

ศูนย์คุณธรรม หนุน ภาคีองค์กร co brand กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ชู บุคลากร กรมควบคุมโรค นำร่องสร้างพฤติกรรมคุณธรรมประจำชาติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศคธ. เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในโครงการองรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริม สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อประยุกต์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรมประจำชาติ ในการปรับฐาน ความคิดของบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้มีสำนึกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในการผลักดันให้เกิดสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
      ทั้งนี้ การอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคเข้ารับการอบรม 40 หน่วยงาน จำนวน 80 คน เพื่อบริหาร จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองกรค์ที่มีส่วนร่วมสร้างสังคม คุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือ Co Brand องค์กรส่งเสริมสังคมคุณธรรม ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กับ กระทรวงสาธารณะสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.

 

 

 

เมนู