1669 1752 1710 1216 1228 1254 1821 1925 1083 1027 1460 1762 1674 1468 1080 1932 1611 1189 1717 1561 1319 1317 1775 1957 1085 1867 1636 1153 1030 1667 1149 1917 1033 1922 1865 1823 1491 1829 1606 1501 1903 1526 1251 1938 1734 1544 1152 1320 1955 1241 1206 1826 1860 1333 1133 1724 1934 1047 1305 1273 1205 1923 1576 1166 1694 1862 1774 1708 1790 1331 1618 1785 1405 1519 1232 1446 1911 1145 1701 1256 1573 1861 1785 1731 1329 1782 1794 1595 1895 1376 1590 1258 1409 1717 1508 1361 1698 1833 1940 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมต่อต้านการทุจริต” - moralcenter
head 

 

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมต่อต้านการทุจริต” และชมนิทรรศการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ และรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร โดยอาจารย์กรรณิกา  ธรรมเกษร ทั้งนี้ กิจกรรม MOT Zero Tolerance เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคมที่จะรวมพลังต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 


ข่าวโดย : กระทรวงคมนาคม

เมนู