1871 1374 1731 1165 1382 1450 1932 1074 1479 1359 1441 1149 1095 1003 1613 1796 1829 1825 1996 1202 1828 1051 1757 1542 1101 1911 1508 1063 1509 1249 1979 1609 1437 1790 1503 1326 1512 1344 1939 1908 1750 1688 1655 1364 1640 1570 1566 1505 1412 1050 1960 1684 1450 1830 1393 1128 1859 1294 1461 1196 1810 1572 1019 1842 1290 1960 1775 1964 1815 1788 1441 1346 1910 1513 1428 1930 1879 1723 1773 1078 1055 1791 1998 1732 1026 1699 1546 1516 1361 1886 1072 1578 1355 1740 1755 1627 1463 1775 1442 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร - moralcenter

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2565

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2564

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2563

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2562

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2561

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2560

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2559

- รายงานสถานะการเงินงบประมาณ 2557 - 2559

- รายงานงบกระแสเงินสดประจำปี 2559

- รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ปี 2566

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

เมนู