รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2566

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2565

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2564

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2563

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2562

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2561

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2560

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2559

- รายงานสถานะการเงินงบประมาณ 2557 - 2559

- รายงานงบกระแสเงินสดประจำปี 2559

- รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ปี 2566

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

เมนู