หน้ารวมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ได้แก่ กฏหมาย หนังสือแจ้งเวียน ตัวอย่างประกาศ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ คำถามคำตอบ คลิปวีดีโอ อินโฟกราฟิก และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย หนังสือแจ้งเวียน ตัวอย่างประกาศ และ FAQ
กฏหมาย

link logo พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

 

หนังสือแจ้งเวียน

การแจ้งเตือนหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

 

link logo หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1204/(796-903, 905-1235) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
link logo หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว28 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
link logo หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว30 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
link logo หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว35 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565
link logo หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว36 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565
link logo หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว1 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566

 

ตัวอย่างประกาศ (แม่แบบ-Template) ประกาศและคำสั่ง


ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานตามมาตรา 10 link logo [WORDlink logo [PDF]
ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 13 link logo [WORD] link logo [PDF]
คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 16 link logo [WORD] link logo [PDF]

 

คำถามถามบ่อย (FAQ)
link logo คำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 65)

 

มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และประกาศของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ประกาศ และคำสั่งตามมาตรา 10 และ 16 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

link logo ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตาม ม.10 [PDF]

link logo ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [PDF

 

ข้อมูลอื่นๆ อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) และการติดต่อ

รวบรวม Infographics

 

 

 

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

เมนู