1. กรอบแนวคิด
 2. ข้อมูลวิชาการ
 3. ประกาศเจตนารมณ์
 4. ภาพบรรยากาศ

กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

หลักการและเหตุผล

      คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีโดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” นำไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน อันส่งผลให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันที่สำคัญ เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สื่อ และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ


    สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกระบวนการและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายด้านคุณธรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม และขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กรและพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ประกอบกับผลการจัดสมัชชาคุณธรรมทั้ง ๔ ภูมิภาคปีที่ผ่านมา มีข้อเสนอที่สำคัญต่อการจัดงานว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทำอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน มีการประกาศเรื่องคุณธรรมเป็นวาระจังหวัดในทุกจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค เกิดการบูรณาการความร่วมมือตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการนำประกาศเจตนารมณ์ไปขยายผลในองค์กรและพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ สู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนด้วยมิติคุณธรรม


    ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพื้นที่ปฏิบัติการเชิงคุณธรรมใน ๔ จังหวัดนำร่อง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย, ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี และ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดยใช้หลากหลายวิธีการ ทั้งการประสานเชื่อมโยงองค์กรคุณธรรมผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่ การถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมใน ปีที่ ๑ ได้แก่

 1. จังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าใจแนวทางและร่วมขับเคลื่อน
 2. เกิดการรวมตัวขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
 3. มีการสำรวจสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัด
 4. บุคลากร/แกนนำเครือข่าย/องค์กร ที่เข้าร่วมกระบวนการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
 5. เกิดประเด็นคุณธรรมร่วม ของแต่ละเครือข่ายและภาพรวมจังหวัดที่จะเคลื่อนให้เกิดผลร่วมกัน
 6. มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเคลื่อนคุณธรรมในเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
 7. มีการกระตุ้น ติดตาม ขยายผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดของทุกเครือข่ายทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

   

    การจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชม ยกย่อง และแสดงพลัง “ประกาศเจตนารมณ์” การขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกัน ของผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

๑. เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่จังหวัด
๒. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมสู่การปฏิบัติและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่าย
๓. เพื่อบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม
๔. เพื่อค้นหา ยกย่อง บุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมในพื้นที่ และถอดบทเรียนแนวคิดจากประสบการณ์ สู่ความสำเร็จเผยแพร่ขยายผลในวงกว้าง

 

ชื่องาน

งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

 

วันและสถานที่จัดงาน

กำหนดจัดงานฯ ๑ วัน ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม

 1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมภายในจังหวัด หารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรม
 2. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผน ออกแบบรูปแบบงาน และเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย
 3. ดำเนินการค้นหา คัดเลือกบุคคล/องค์กร ต้นแบบด้านคุณธรรมในพื้นที่เพื่อประกาศเกียรติคุณและจัดแสดงผลการดำเนินงาน ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย
 4. จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย
 5. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามมติ/ประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชาคุณธรรมสู่การปฏิบัติในระดับองค์กร จังหวัด ขยายผลยังภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป
 6. วิเคราะห์ผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้ากระบวนการสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย
 7. การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม สังเคราะห์ข้อมูลนำสู่เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑

 

เป้าหมายการจัดงาน

 1. เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเชิงนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
 2. หน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. ใช้ “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างกว้างขวางและสร้างการมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วน
 4. มีองค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและนำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (จังหวัดคุณธรรมนำร่อง) ขององค์กรภาคี เครือข่ายที่เป็นรูปธรรม
 5. นำเสนอผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับทราบ และนำผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา องค์ความรู้ ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายไปขยายผล/ผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะด้านคุณธรรม

 

รูปแบบภาพรวมการจัดกิจกรรม

 1. ด้านวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่
  1. การรายงานสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย
  2. การนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ และคุณธรรมอื่นๆ) ขององค์กรเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และนำเสนอผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเชียงราย
  3. การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน และส่งมอบข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่สนใจและพร้อมจะดำเนินการ (ถ้าพร้อม)

 2. ด้านนิทรรศการ การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ในรูปแบบ“ตลาดนัดคุณธรรม” โดยจัดเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
  1. แสดงนิทรรศการกลางยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย และนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
  2. องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย ในจังหวัดเชียงราย
  3. ลานกิจกรรม/เวทีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรม การแสดงที่สร้างสรรค์และเกี่ยวข้องด้านคุณธรรมลานกิจกรรม รวมถึงบูธของหน่วยงานที่มาร่วมจำหน่ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหรืออื่นๆ
  4. ทั้งนี้ นิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม มีรูปแบบเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต นำเสนอเนื้อหาและผลการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมที่โดดเด่นจากการส่งเสริมคุณธรรม วิถีวัฒนธรรมอันดีงามในมิติต่างๆ

 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ครอบคลุมทุกภาคส่วนในจังหวัด ( จำนวน ๔๐๐ คน)

ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ศาสนา สื่อมวลชน การศึกษา ประชาสังคม ชุมชน เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย

 • ผู้บริหาร/ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย
 • บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
 • เครือข่าย /สมาชิกองค์กรเครือข่าย
 • ประชาชนผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ของแต่ละองค์กรเครือข่าย

 

งบประมาณดำเนินการ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมจัด และผู้สนับสนุนการจัดงาน

 

สถานที่ติดต่อ (ฝ่ายเลขานุการร่วม)

 1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐
  โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑ – ๒ เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th
 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ ๐๕๓ ๑๕๐ ๑๖๙

 


 

 • ร่างกำหนดการสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย 20 ส.ค. 63 รองผวจ.
PDF

 

Assembly 2563

 

รายงานสรุปสาระสำคัญการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

     คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีโดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” นำไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน อันส่งผลให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันที่สำคัญ เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สื่อ และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ


     สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกระบวนการและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายด้านคุณธรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม และขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กรและพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ได้จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายขึ้น ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ และได้รับความเมตตาจากพระเมธีวชิโรดม อธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ มากล่าวสัมโมทนียกถาภายในงาน


     การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ๑๓ เครือข่าย จำนวน ๕๗๕ คน มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการลงนามและประกาศเจตนารมณ์ จำนวน ๒๑๓ แห่ง มีหน่วยงาน องค์กร ชุมชนคุณธรรมต้นแบบร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๔๗ บูธ โดยการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

 

     พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ผู้นำ ผู้บริหารและผู้แทนของแต่ละองค์กรทั้ง ๒๑๓ แห่ง ได้มาร่วมแสดงเจตจำนง ที่จะกลับไปดำเนินการต่อในองค์กร หน่วยงาน ชุมชนของตนเองให้เกิดการขยายผลอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม มีการส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การสื่อสารรณรงค์และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัดได้แก่ “สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน สร้างวินัยจราจร และคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงาน” การค้นหายกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และร่วมกันพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำบุคลากร ที่ทำหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นเหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

 

     ๒. งานด้านวิชาการ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวสาระสำคัญว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายครั้งนี้เป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนเชียงราย สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในระยะ ๓ ปี ด้วยกระบวนการทางวิชาการ การสำรวจและรายงานสถานการณ์คุณธรรม ควบคู่การพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านคุณธรรม ให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย สร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชม แชร์ ช่วย เชื่อม” ถอดบทเรียนขยายผลให้ครอบคลุมทุกเครือข่ายทุกพื้นที่ และได้มีการนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดย ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ, ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง และ ดร.ภรณี แก้วบวร จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมการอภิปรายแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม โดย มีผู้แทนเครือข่ายให้ความสนใจในการให้ข้อคิดเห็นในประเด็น การนำประกาศเจตนารมณ์กลับไปทำให้เป็นจริง ปัจจัย/เงื่อนไขที่ทำให้สำเร็จ รวมถึงตัวชี้วัดและรูปธรรมความสำเร็จที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนำไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในอนาคต


     ช่วงบ่าย ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ต้นแบบการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมจังหวัดเชียงราย” ผ่านนิทรรศการมีชีวิต ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ได้แก่ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย , ชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย, โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย, โรงพยาบาลแม่สรวย, ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์, ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ

 

     ๓. งานนิทรรศการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม” ที่มีเครือข่ายจิตอาสามารวมพลังออกบูธจำนวน ๔๗ บูธ และมีเทวสถานวิหารธรรมนิกายตันตระวัชรยานมาออกโรงทานรถฟู้ดทรั้คปันสุข จำนวน ๑ หน่วย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานชุมชนองค์กรจิตอาสามาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขภายในงาน ได้แก่ การแสดงชุดร่มฟ้าบารมี โดยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย, การแสดงตีกลองสะบัดชัย โดยศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา, การบรรเลงดนตรีพื้นเมืองวันวาน โดยชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย และการแสดงเต้นบาสโลบ โดยนักเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่เจริญมิตร สนับสนุนโดยมูลนิธิจิตอาสา (มนส.)


     ทั้งนี้ภายในงานมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและกิจกรรมในงาน “ผ่านทางเฟสบุ๊คเพจ ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และมีการถ่ายทอดเสียงงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) มีผู้ได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่สื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายที่มาร่วมในงานและชมอยู่ทางบ้านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละเครือข่ายในอนาคต ได้รับองค์ความรู้จากการบรรยาย การเสวนาของหน่วยงาน องค์กรต้นแบบที่ปฏิบัติจริงจนประสบผลสำเร็จ ได้มีโอกาสเรียนรู้จากการชมนิทรรศการมีชีวิต และที่สำคัญเกิดข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนในจังหวัด ทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำประกาศเจตนารมณ์และความรู้ที่ได้จากการจัดงานไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละชุมชน องค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


 

 • แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมเชียงราย 28 ก.ย. 63
PDF
 • รวมเล่มรายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรมเชียงราย 2563
PDF
 • รวมเล่มเอกสารประชุมสมัชชาคุณธรรมเชียงราย 21 ส.ค. 63 (ปกสี)
PDF
 • รายงานสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดเชียงราย ฉบับสมบูรณ์ (final) ปี 2563
PDF
 • รายงานสรุปสาระสำคัญการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย 2563
PDF
 • รายงานสรุปสาระสำคัญการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย
PDF

 

 

 • ใบประกาศเจตนารมณ์เชียงราย 3 หน่วยงาน
PDF
 • ประกาศเจตนารมณ์ 21 ส.ค. 63 ลิสต์รายชื่อ
PDF
 • ประกาศเจตนารมณ์เชียงราย รายชื่อองค์กร 213 องค์กร
PDF

 

เมนู