คณะผู้บริหาร

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

นางสุมาลี เจริญมินตร์
ผู้ตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

นายยงจิรายุ อุปเสน
ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์

นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี
ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ


 

กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์ ร่มเย็น
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารจัดการองค์กร

นางสาววัชรี วิวัชชะนะ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

นางสาวปุณยวีร์ อนนตพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป งานสารบรรณ/อาคารสถานที่

นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานยานพาหนะ

 

 

นางรติกร วังวงค์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชำนาญการอาวุโส

 

นายปิยะพงษ์ พารักษา
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ

 

นายกัญญ์ณรัณ ทนงชัย
เจ้าหน้าที่โครงการ

 

นางสาววารินทร์ สมศรีทรัพย์
เจ้าหน้าที่โครงการ

 


 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นายณรงค์ ยอดแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวอรทัย ทองมูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวฮาลีหม๊ะต์ สาและอารง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวสยุมพร พรหมเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานเลขานุการผู้บริหาร

นางสาวอมราวดี อ่องลา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปงานเลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการ

 


 

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
หัวหน้าอาวุโสกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

 

นายติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการอาวุโส

นางสาวเปรมกมล สมใจ
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ

นางสาวเปรมยุดา ธงสินวาที
เจ้าหน้าที่โครงการ


 

กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

นายจักราชัย ทองเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

นางสาวไพลิน เกิดจาด
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

 

นางสาวธนภรณ์ ศรีจะโปะ
เจ้าหน้าที่โครงการ

 


 

กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

นางกฤตินิฏฐ์ ประสมพลอย
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ วศินโภคทรัพย์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ


นายชาตรี ดุลยเสนี
เจ้าหน้าที่โครงการ

 


 

กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

นายประมวล บุญมา
หัวหน้าอาวุโสกลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

นางอสมา คัดทะสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ

นางสาวสาริณี ถูกจิตร
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่ชำนาญการ


นางสาวภูริชยา ภูวญาณ
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาววิทิตา สิทธิผล
เจ้าหน้าที่โครงการ


นายบุญญานนท์ ศรีโท
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ

 


 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
หัวหน้าอาวุโสกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ

นางสาววรรณา โอจ้า
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวจินดารัตน์ ทิพโรจน์
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ

นางสาวพัทธมน จันทร์ดวงดี
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม


 

สถาบันวิทยาการคุณธรรม

นางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต
ผู้จัดการสถาบันวิทยาการคุณธรรม

 

 

นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ

เมนู