1047 1226 1892 1290 1653 1758 1586 1603 1790 1361 1027 1086 1463 1976 1895 1316 1784 1913 1824 1440 1204 1338 1587 1809 1314 1285 1619 1176 1300 1378 1440 1620 1342 1747 1533 1675 1298 1380 1819 1467 1312 1772 1497 1907 1360 1607 1729 1594 1856 1176 1171 1033 1713 1358 1947 1163 1834 1987 1279 1394 1417 1588 1054 1212 1194 1635 1932 1299 1136 1804 1009 1800 1714 1088 1662 1901 1206 1474 1817 1877 1058 1624 1913 1805 1014 1429 1040 1108 1332 1951 1853 1772 1615 1965 1633 1023 1709 1950 1303 โครงสร้างองค์กร - moralcenter

คณะผู้บริหาร

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

นางสุมาลี เจริญมินตร์
ผู้ตรวจสอบภายใน

นายยงจิรายุ อุปเสน
ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์

นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี
ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ


 

กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์ ร่มเย็น
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

นางสาววัชรี วิวัชชะนะ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

นางสาวปุณยวีร์ อนนตพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป งานสารบรรณ/อาคารสถานที่

นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานยานพาหนะ

 

นางรติกร วังวงค์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

นายปิยะพงษ์ พารักษา
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

นายกัญญ์ณรัณ ทนงชัย
เจ้าหน้าที่โครงการ

 

นางสาววารินทร์ สมศรีทรัพย์
เจ้าหน้าที่โครงการ

 


 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นายณรงค์ ยอดแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวอรทัย ทองมูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวฮาลีหม๊ะต์ สาและอารง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวสยุมพร พรหมเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานเลขานุการผู้บริหาร

นางสาวอมราวดี อ่องลา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปงานเลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการ

 


 

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

 

นายติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวเปรมกมล สมใจ
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวเปรมยุดา ธงสินวาที
เจ้าหน้าที่โครงการ


 

กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

นายจักราชัย ทองเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

นางสาวธนภรณ์ ศรีจะโปะ
เจ้าหน้าที่โครงการ

 


 

กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

นางกฤตินิฏฐ์ ประสมพลอย
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม


นายณัฐวุฒิ วศินโภคทรัพย์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ


นายชาตรี ดุลยเสนี
เจ้าหน้าที่โครงการ

 


 

กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

นายประมวล บุญมา
หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

นางอสมา คัดทะสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวสาริณี ถูกจิตร
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่


นางสาวภูริชยา ภูวญาณ
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นายบุญญานนท์ ศรีโท
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

 


 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาววรรณา โอจ้า
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวจินดารัตน์ ทิพโรจน์
 นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม 

นางสาวพัทธมน จันทร์ดวงดี
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม


 

สถาบันวิทยาการคุณธรรม

นางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต
ผู้จัดการสถาบันวิทยาการคุณธรรม

 

 

นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

เมนู