1167 1225 1405 1772 1573 1595 1708 1295 1391 1228 1441 1891 1594 1832 1994 1174 1346 1485 1920 1290 1420 1023 1911 1866 1864 1989 1469 1111 1680 1265 1835 1278 1384 1174 1508 1979 1673 1062 1526 1645 1427 1171 1990 1063 1134 1908 1727 1221 1833 1840 1148 1544 1611 1356 1235 1473 1350 1727 1749 1574 1881 1517 1305 1514 1073 1274 1200 1911 1422 1696 1956 1865 1396 1274 1574 1986 1540 1159 1963 1353 1979 1952 1879 1083 1323 1916 1901 1207 1151 1834 1935 1346 1228 1021 1537 1935 1431 1428 1399 คณะกรรมการ,อนุกรรมการ - moralcenter

 moralkam01

 

อนุกรรมการด้านกฎหมายศูนย์คุณธรรม


นางชนิญญา ชัยสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ
นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อนุกรรมการ
นายชัยฤทธิ์ คงมา อนุกรรมการ
นายกุญช์ฐาน์ ทัดทูน อนุกรรมการ
นายปริญญา ฐานะทานต์ไท อนุกรรมการ
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ เลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะอนุกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 104 โทรสาร 0-2644-4901

 

คณะกรรมการตรวจสอบ


นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานกรรมการ
นายประสพ เรียงเงิน กรรมการ
นางบุปผา  ชวะพงษ์ กรรมการ
ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 104 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศูนย์คุณธรรม


นางเมธินี เทพมณี ประธานอนุกรรมการ
นายสุภชาติ เชิดเกียรติกูล อนุกรรมการ
ดร. ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม อนุกรรมการ และเลขานุการ
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์คุณธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 103 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศูนย์คุณธรรม aaaaadddd

 

คณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น และประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม


ศาสตราจารย์รณชัย คงสกนธ์ ประธานอนุกรรมการ
นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ อนุกรรมการ
นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ อนุกรรมการ
นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการ
นางสาวอมราวดี อ่องลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการคณะกรรมการฯ)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 206 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์


นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ ประธานกรรมการ
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล กรรมการ
นายโกศลวัฒน์  อินทุจรรยงค์ กรรมการ
นายชัยฤทธิ์  คงมา             กรรมการ
นางชนิญญา ชัยสุวรรณ กรรมการ
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ เลขานุการ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 206 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานอนุกรรมการ
ศาสตราจารย์รณชัย คงสกนธ์  อนุกรรมการ
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย อนุกรรมการ
พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์ อนุกรรมการ
พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ* อนุกรรมการ
นายนพพร เทพสิทธา อนุกรรมการ
นายสุวิทย์   กิ่งแก้ว อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี อนุกรรมการ
นายศิวโรฒ  จิตนิยม อนุกรรมการ
นายระวี ตะวันธรงค์ อนุกรรมการ
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์/ผู้แทน อนุกรรมการ
ดร.อุดมธิปก  ไพรเกษตร  อนุกรรมการ
นางสาวปริยาภา อมรวณิชสาร อนุกรรมการ
นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช  อนุกรรมการ
นายกมล ธนะนพวรรณ อนุกรรมการ
นายไพโรจน์ มีทวี อนุกรรมการ
ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม อนุกรรมการ
ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ อนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ : ลำดับที่ 5* แต่งตั้งเพิ่มเติม 

ช่องทางการติดต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 206 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม


ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานอนุกรรมการ
นายสีมา สีมานันท์ อนุกรรมการ
นางศรีศักดิ์ ไทยอารี อนุกรรมการ
นายมานิจ สุขสมจิตร อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการโดยตำแหน่ง
นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ เลขานุการ
นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอมราวดี อ่องลา ผู้ช่วยเลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 206 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เมนู