OIT 14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 
 

OIT 15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

OIT 16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 
  OIT 17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เมนู