1446 1498 1926 1933 1880 1219 1334 1342 1120 1852 1232 1743 1341 1827 1672 1992 1420 1239 1116 1925 1441 1421 1964 1482 1480 1285 1637 1812 1914 1561 1914 1859 1615 1535 1908 1501 1803 1300 1349 1589 1671 1541 1357 1164 1590 1216 1060 1918 1527 1028 1884 1033 1952 1610 1743 1400 1020 1818 1331 1237 1442 1724 1389 1788 1658 1032 1127 1248 1017 1357 1404 1515 1400 1401 1476 1579 1365 1900 1815 1256 1063 1637 1403 1634 1970 1814 1280 1825 1649 1121 1105 1051 1761 1229 1352 1490 1136 1545 1442 กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม - moralcenter

M2.1.2 01

 

      กรอบแนวคิดหลักที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม (Key concepts) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร สร้างบรรยากาศของความเจริญงอกงาม และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กร ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก ดังนี้

  1. ปลูกพลังบวก มุ่งเน้นการส่งเสริมวิธีปฏิบัติที่ดีของบุคคลหรือองค์กร หรือคุณค่าที่บุคคลหรือองค์กรยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
  2. กระบวนการมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการคิด ออกแบบ วางแผน ดำเนินการ สรุปผลและบทเรียนร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดพลังกลุ่มในการขับเคลื่อนแผนงานและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม
  3. ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเล็ก ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดความสำเร็จ และสะสมความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการเสริมแรงให้ผู้ร่วมสร้างองค์กรมีกำลังใจที่จะขับเคลื่อนแผนงานและแนวทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดระบบระบบการส่งเสริมคุณธรรมที่ยั่งยืน

 

    การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กำหนดกรอบแนวทางเบื้องต้นที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลัก (3 Key Concepts) เพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ประกอบด้วย กระบวนการ 7 ขั้นตอน หรือ บันได 7 ขั้น สู่การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม โดยองค์กรสามารถนำกระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม 

     (Key Process) 7 ขั้นตอน ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่องค์กรดำเนินการอยู่ โดยแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนั้น หัวใจสำคัญคือ การมุ่งเน้นที่กรอบความคิดหลัก (Key Concepts) ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ

 

เมนู