ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์กร หน่วยงาน สถาบันสำคัญทางสังคมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรมในองค์กร รวมถึง การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมในองค์กรที่มีศักยภาพเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และ ติดตาม ยกย่อง เชิดชูองค์กรต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ขยายผลสู่สังคม พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำในองค์กร หน่วยงาน สถาบันสำคัญทางสังคมให้มี หลักคิด ความรู้ และทักษะสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรม ผ่านเครื่องมือการประเมินคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

เครือข่าย
การศึกษา

แบบประเมินตนเอง

https://www.moralcenter.or.th/school/

 


 

เครือข่าย
กองทุนสวัสดิการ

แบบประเมินตนเอง

https://form.jotform.com/233052557787465

 


 

เครือข่าย
ธุรกิจเอกชน


 

เมนู