A- A A+

PR26 05 2 

      วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ แอพพลิเคชั่น Zoom ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และแกนนำ 13 เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา

หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ที่ประชุมได้ร่วมออกแบบและนำเสนอเนื้อหากิจกรรมสำคัญผ่านตลาดนัดคุณธรรมเพื่อชม แชร์ เชียร์ความดีของแต่ละเครือข่ายใน 6 พื้นที่คุณธรรมต้นแบบ ทุกเครือข่ายต่างยินดีบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมอย่างเต็มพลัง มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 45 หน่วยงาน จำนวน 61 คน

       งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Hybrid Online ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”


 ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ ชาตรี ดุลยเสนี กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ