วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมทีมคณะทำงานเฉพาะกิจหน่วยงานรับผิดชอบถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม Big Rock 1 (กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
 
 
 
มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้ง 6 หน่วยงาน คือ สป.วธ.  สป.พม. พอช.  กรมการศาสนา พอช. และผู้แทนคณะทำงานภาคประชาชน
 
โดยที่ประชุมได้รับทราบการติดตามงานของคณะกรรมการปฏิรูปฯ เป้าหมาย และหลักเกณฑ์ที่ชุมชนมาร่วมพิจารณา โดยได้เสนอความคืบหน้าจากทุกหน่วยงาน 
- สป.วธ. และกรมการศาาสนา จะให้ สวจ. คัดเลือกสุดยอดชุมชนคุณธรรม ในจังหวัดเสนอมายังส่วนกลาง รวมประมาณ 330 แห่ง  
- สป.พม. เสนอให้ทุกจังหวัดคัดเลือกมา จาก 77 จังหวัด จังหวัดละ 3 แห่ง รวมจำนวน 228 แห่ง
- พอช. เสนอองค์/กองทุนสวัสดิการที่โดดเด่น 26 แห่ง 
- สถ. เสนอ 111 แห่ง ที่เป็นท้องถิ่นต้นแบบ
- และศูนย์คุณธรรม มีชุมชนเป็นฐานสำรอง 50 แห่ง ในจังหวัดคุณธรรม
 
ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก เพราะอาจมีข้อมูลซ้ำ หรือมีจำนวนมาก โดยให้หน่วยงานจัดลำดับมาก่อนล่วงหน้า และให้ทีมวิชาการศูนย์คุณธรรม ที่รับงานเรียบเรียง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้น่าสนใจ และคัดเลือกประเด็นสำคัญให้ตรงกับสถานการณ์ของสังคม
 
โดยข้อมูลรายชื่อชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมจากทุกหน่วย จะส่งมายังถึงศูนย์คุณธรรม ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และคณะทำงานภาคประชาชน (ปราชญ์ชาวบ้าน) จะประชุมพิจารณาในเดือนกรกฏาคม และลงเยี่ยมชุมชนในเดือนสิงหาคม พร้อมจัดเวทีเสนอผลในเดือนกันยายน ได้ตามแผนงาน ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ในต้นเดือนมิถุนายนต่อไป
 
 
ข่าวโดย : นายยงจิรายุ อุปเสน
ภาพข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท