วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๘ เครือข่าย จัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใจสะอาด ไม่ขาดคุณธรรม” เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม และการแสดงพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนกว่า ๙๘ องค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งจังหวัด เพื่อยกระดับสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงาน และการบรรยายพิเศษ“การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่” โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรคุณธรรมที่ประสบผลสำเร็จเป้นที่ประจักษ์  พร้อมทั้งเปิดเวทีอภิปรายให้ข้อคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมให้สำเร็จของภาคีเครือข่าย การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมของภาคีเครือข่ายในรูปแบบ“ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวน ๒๓ บูธ ผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนกว่า ๕๐๐ คน
ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขับเคลื่อนที่จะทำให้จังหวัดสุราษฏร์ธานี ยกระดับไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมได้ในระยะ ๓ ปี ด้วยกระบวนการทางวิชาการ การสำรวจและรายงานสถานการณ์คุณธรรม ควบคู่การพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านคุณธรรม ให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนผ่านแพลตฟอร์ม ๘ เครือข่าย ซึ่งต้องเสริมสร้างพลังบวก และสร้างระบบนิเวศน์ด้านคุณธรรมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการ “ชม แชร์ ช่วย เชื่อม” ขยายผลให้ครอบคลุมทุกเครือข่าย ทุกพื้นที่                 

 

ด้านนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรภาคีประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยและยึดโยงยุทธศาตร์จังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  มีการส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  การสื่อสารรณรงค์และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัดได้แก่ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี  มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ส่งเสริมการค้นหายกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กรที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง  และร่วมกันพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำบุคลากร  ที่ทำหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นเหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย และสร้างอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดสุราษฏร์ธานีให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป


ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)