A- A A+

News14052020 2 

                              วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเกียรติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขับเคลื่อนคุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจด้วยพลังบวก”

พร้อมด้วยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 4” ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

                               สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้บุคลากรทำงานด้วยจิตมุ่งบริการและทำงานด้วยความสุข มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพี่เลี้ยงผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ / สถานแรกรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน

                              ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ได้ให้แนวคิดการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม ปลุกพลังบวก ให้กำลังใจ และย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจที่สามารถส่งเด็กให้ถึงฝั่งฝันเป็นคนดีสู่สังคมได้ พร้อมทั้งได้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การชมวิดีทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบองค์กร/บุคคลคุณธรรม การประเมินความเครียดจากสถานการณ์ Covid-19 ค้นหาความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ แบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายและจัดทำโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร โดยผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมพลังบวก เป็น “นักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ” เพื่อเกื้อหนุน ส่งเสริม เพิ่มคุณภาพให้กับสังคม ผ่านการสร้าง ปลูกฝัง พัฒนาให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมความดีในอนาคตต่อไป

 


 

เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท /กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน