วันที่ 18 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคใต้) ปี 2563 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี ถนนบายพาส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          การอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ/หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร และเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง ภายใต้กระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อมุ่งเน้นสู่การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และขยายผลสู่ภายนอกองค์กร

          ทั้งนี้ นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี กล่าวว่า การขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม มีการขับเคลื่อนผ่านกลไกจังหวัด โดยมีการจัดประชุมมาทั้งหมด 2 ครั้ง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้มิติวัฒนธรรมจากวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมสู่ระดับพื้นที่ และขยายผลสู่การเป็น “สุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม”

          ด้าน นายธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายร่วมคือ “อยากเห็นสังคมอยู่ดีมีสุข” ฉะนั้น นอกเหนือจากเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วยังมี 5 จังหวัดใกล้เคียง ที่พร้อมจะหลอมรวมและขับเคลื่อนสังคม/จังหวัดคุณธรรม เพื่อเป็นการ “สร้างคน สร้างความดีให้เต็มพื้นที่” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมจำนวนกว่า 120 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม