วันที่ 31 สิงหาคม 2562 : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุม หารือแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม และภาคีเครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม โดย ศูนย์คุณธรรม จะร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ พัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนา เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

เตรียมเสนอขอทุนสนับสนุนจากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 12 คน อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.), Volunteer English Bangkok, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 เป็นต้น การประชุมครั้งนี้ ภาคี เครือข่ายต่างให้ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งด้านกลุ่มเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ทั้งนี้ จุดเด่นของ โครงการ อยู่ที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฯ รวมทั้งในที่ประชุมยังได้พูดคุย หารือถึงการวางแผนให้โครงการนี้ สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : วรรณา โอจ้า / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม