A- A A+

Article Index

งานสมชชา


สรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

 

1476179332010Download PDF


กรอบแนวคิดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

“สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ” เป็นเวทีกลางของเครือข่ายที่ขับเคลื่อนคุณธรรมความดีทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ และประชาชน เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้า กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 

ที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ร่วมกันจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อการขับเคลื่อนงานคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน

ในปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไปในคราวเดียวกัน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้นำกรอบแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มาดำเนินการจัดทำรายละเอียด รูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

ชื่องาน

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ “รวมพลังประชารัฐ  ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” เพื่เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙