จังหวัดราชบุรี

 

จังหวัดราชบุรี
"ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี"

 

          จังหวัดราชบุรีเริ่มต้นจากการชักชวนคนดีออกมาร่วมขับเคลื่อน โดยใช้กิจกรรมตลาดนัดความดี รวมถึงแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น ก่อรูปเชิงอุดมการณ์ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้คุณธรรมเป็นวาระของจังหวัดเพื่อก่อรูปความคิดเชิงอุดมการณ์ คือ การค้นหาคนดี องค์กรที่ดี กลไกการจัดตลาดนัดความดีมีความสาคัญต่อการเชื่อมโยง เครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดราชบุรีให้ได้มาพบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หลังจากกิจกรรมตลาดนัดความดีจัดขึ้น 3 ครั้งหมุนเวียนไปทั่วจังหวัด ได้เกิดกระบวนการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรมของจังหวัดราชบุรี โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้าร่วมกาหนดเป็น “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” ภายใต้ประเด็นคุณธรรมหลัก “พอเพียง สามัคคี มีวินัย”

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบุรี

"สุขยิ่งกว่าการรับคือการให้"

ภาคประชาสังคม วัด/องค์กรศาสนา

 ที่อยู่ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

 

Google Map

          “คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบุรีคือกลุ่มคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า โดยทุกคนที่เข้ามาในคริสตจักรจะถือเสมือนว่าทุกคนเป็นพี่น้อง ผูกพันกัน และดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงได้ดำเนินงานช่วยเหลือคนยากจน คนพิการ และคนด้อยโอกาสต่างๆ ในพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือ และมีการดูแลจนกว่าจะพึ่งพิงตนเองได้”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชุมชนบ้านดอนโพ

"บทเรียนชีวิต : การจัดการหนี้สินชุมชนบ้านดอนโพ"

ภาคประชาสังคม หมู่บ้าน/ชุมชน

 ที่อยู่ 65 ม.11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

 

Google Map

          “การไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ” ยังคงเป็นคำกล่าวที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และให้ ความหมายตรงกับความเป็นจริงเสมอมา เพราะปัญหาหนี้สินเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้ ผู้คนเกิดความเครียด จนนำไปสู่ความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อเองทั้งหมด”

รายละเอียดเพิ่มเติม


บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

"ธุรกิจยั่งยืนบนฐานคิดแห่งคุณธรรม"

ภาคเอกชน บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน

 ที่อยู่ 55 ตำบล หลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

 

Google Map

          “บริษัทคิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเครือสหพัฒน์และคิวพีคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทำธุรกิจผลิตอาหารตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และมีสำนักงานใหญ่ที่เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน บริษัทคิวพีเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าหลากหลายประเภทโดยมีช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการที่บริษัทได้ตั้งโรงงานประกอบกิจการอยู่ในจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารจึงมีดำริที่จะทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดราชบุรี ภายใต้เป้าหมายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการรวมพลังเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนคุณธรรมความดี รวมไปถึงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับชาติ ในด้านสุจริต จิตอาสาอีกด้วย”

รายละเอียดเพิ่มเติม


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

"โรงไฟฟ้าที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างผาสุก"

ภาคเอกชน บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน

 ที่อยู่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 128 หมู่ที่ 6 ตำบล พิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

 

Google Map

          “บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นองค์กรภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมใน “โครงการอนุรักษ์พลังงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี” ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายการจัดการพลังงานระดับประเทศ”

รายละเอียดเพิ่มเติม


บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

"บริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ความสุข” ในการบริหารงาน"

ภาคเอกชน บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน

 ที่อยู่ 155/30 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

 

Google Map

          “ทุกเช้า ก่อนเข้าสู่อาคารโรงงาน พนักงานจะได้การทักทายจากหัวหน้างานที่ตั้งแถว รอต้อนรับ ก่อนที่จะคึกคักกับออกกายบริหารร่วมกัน และหลังจากทำงานมาเกือบตลอด ทั้งวัน ในช่วง 15.00 น. พนักงานจะได้ผ่อนคลายกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่ทาง บริษัทจัดสลับสับเปลี่ยนกันไป เช่น กิจกรรมทำสมาธิ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรม

"จิตอาสานอกรั้วโรงพยาบาล"

ภาครัฐ สถานพยาบาล

 ที่อยู่ 29 ต.โพธาราม อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

 

Google Map

          “โรงพยาบาลส่วนใหญ่มัก “ตั้งรับ” กับความเจ็บป่วยของประชาชน แต่สำหรับ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่นี่ทำงาน “เชิงรุก” เพื่อแบ่งปันความรู้ในการ ดูแลสุขภาพในแนวทางการแพทย์ผสมผสานให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงเดินทางไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอีกด้วย”

รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

"ให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์"

ภาครัฐ สถานพยาบาล

 ที่อยู่ 5 หมู่ 8 ตำบล จอมบึง อำเภอ จอมบึง ราชบุรี 70150

 

Google Map

          “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจัดสร้างในท้องถิ่นทุรกันดาร มีภารกิจหลักในการดูแลประชาชนในพื้นที่อำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ทั้งนี้โรงพยาบาลมีแนวคิดในการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่กับโรงพยาบาลคุณธรรมมาโดยตลอด โดยได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารมากำกับหัวใจในการทำงานมาโดยตลอด ความว่า “ทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้ กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”

รายละเอียดเพิ่มเติม


วัดใหม่สี่หมื่น

"วัดของชุมชนเพื่อชุมชน"

ภาคประชาสังคม วัด/องค์กรศาสนา

 ที่อยู่ วัดใหม่สี่หมื่น ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 

Google Map

          “วัดใหม่สี่หมื่น เป็นตัวอย่างของการพัฒนาวัดให้เป็นมากกว่าการเป็นวัดด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนวัดกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ตอบสนองทุกช่วงวัยในทุกมิติทั้งทางด้านจิตใจความรู้ การดำรงชีวิต สอดคล้องกับแนวคิด บวร อย่างแท้จริง”

รายละเอียดเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

"ต้นแบบอาชีวะเพื่อสังคม"

ภาครัฐ สถานศึกษา

 ที่อยู่ 56/1 หมู่ 3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

 

Google Map

          “ภาพของนักศึกษาอาชีวะผ่านสื่อที่เราเห็นจนชินตา คือภาพของการตีรันฟันแทง ทะเลาะวิวาทเสียเลือดเสียเนื้อ จนกลายเป็นภาพจำที่ทำให้พ่อแม่หลายคนไม่อยากส่งลูกเรียน ด้านนี้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่มีทักษะด้านงานช่างเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ถึงขนาดขาดแคลนก็ว่าได้”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน

"แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข"

ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน

 ที่อยู่ ดอยดิน178 ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

 

Google Map

          “ต่อไปนี้ ถ้าเราไม่เริ่มต้นแก้ปัญหาน้ำในห้วยทับใต้เน่าเสีย เราก็จะอยู่กัน ไม่ได้แล้วนะ ไม่มีใครช่วยเราได้ ถ้าเราไม่ช่วยตัวเอง”

รายละเอียดเพิ่มเติม


สภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

"จิตอาสาประชาชนตำบลเจ็ดเสมียน"

ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 ที่อยู่ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 
88 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 032-397032 , 032-397026 :: เบอร์โทรสาร 032-397616

 

Google Map

          “การเกิดกลุ่มจิตอาสาขึ้นในตำบลเจ็ดเสมียนเป็นการเริ่มต้นจากคนจำนวน 5-6 คน แล้วเพิ่มเป็น 100 กว่าคนในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมการสร้างความสำนึกร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม” ที่ทางสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนตั้งไว้ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นอันน่าทึ่งของการที่คนร่วมกันขับเคลื่อนสังคมตำบลเจ็ดเสมียนให้เกิดประสิทธิภาพและจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกหลานของคนตำบลเจ็ดเสมียนต่อไปในอนาคต”

รายละเอียดเพิ่มเติม


สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนแร่

"กินอิ่มนอนอุ่นกับชาวบ้านตำบลดอนแร่"

ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน

 ที่อยู่ สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

Google Map

          “สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนแร่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์จนทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอย รวมถึงเกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ แต่ก็สามารถพลิกฟื้นกลับมาสู่สังคมที่พึ่งพาตนเองเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรต่อกันได้ด้วยการดำเนินการแผนงาน “กินอิ่ม นอนอุ่น” ที่มาจากแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

รายละเอียดเพิ่มเติม


สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก

"ฟื้นวิถีชุมชนลาวเวียงด้วยทุนความดี"

ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน

 ที่อยู่ 85 หมู่ 7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

 

Google Map

          “ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นตำบลที่ร่ารวยไปด้วยต้นทุน ทางวัฒนธรรม ด้วยเป็นชุมชนลาวเวียงที่ผู้คนยังสามารถสืบทอดสิ่งดีงามมาจนถึง รุ่นลูกรุ่นหลาน”

รายละเอียดเพิ่มเติม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา

"ปัญญาที่มาจากความพอเพียง"

ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 ที่อยู่ 200 ม.1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา ราชบุรี 70180

 

Google Map

          “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ ความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ”

รายละเอียดเพิ่มเติม


อำเภอดำเนินสะดวก

"ลำคลองคุณธรรมแห่งดำเนินสะดวก"

ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 

Google Map

          “อำเภอดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านทัศนียภาพความสวยงามของแม่น้ำลำคลอง อันเกิดจากผู้คนขาดจิตสำนึก เห็นแก่ตัวกันมากขึ้น ที่เป็นผลผลิตจากยุคสมัยและกระแสสังคมในปัจจุบัน ชาวดำเนินสะดวกจึงร่วมกันค้นหาสิ่งที่เคยมีอยู่และกำลังจะจางหายไปให้กลับคืนมาดังเก่า ผ่าน “เป้าหมายความดี แผนแม่บทความดี” อันเป็นสิ่งขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม ชุมชนน่าอยู่ขึ้น”

รายละเอียดเพิ่มเติม