1. สื่อเผยแพร่การจัดงาน
 2. สรุปผลการจัดงาน
 3. ภาพกิจกรรม
 4. กรอบแนวคิดการจัดงาน

12 1

12

 

สรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ Download PDF
ผลการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมจากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ Download PDF


 

 

12 2

กำหนดการงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

“Sustainability with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์และถ่ายทอด Facebook Live

ศูนย์คุณธรรม โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาและองค์กรภาคีเครือข่าย

 


 

กำหนดการ1

 1. วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
 2. วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
 3. ประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอ
 4. แผนผังการจัดนิทรรศการ
เวลา /สถานที่ กิจกรรม

๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น.
(นำเสนอนิทรรศการ กลาง ๑๐ นาที)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณหอศิลป์แห่งชาติ
และลงทะเบียนออนไลน์ Meeting ID:819 9098 8338 Passcode:000001 (ผู้เข้าร่วมผ่านZOOM) พิธีกรนำชมนิทรรศการช่วงที่ ๑ (นิทรรศการกลาง) ถ่ายทอด Facebook Live ศูนย์คุณธรรม
๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น. พิธีกรนำเข้าสู่การจัดงาน และชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละส่วน การแสดงชุด Power of Honey bee
๐๙.๓๐ - ๐๙.๓๕ น. นำเสนอ VTR รายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรม ๔ ภูมิภาค
๐๙.๓๕ - ๐๙.๔๕ น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
๐๙.๔๕ - ๐๙.๕๐ น. กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
๐๙.๕๐–๑๐.๑๕ น. กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางใหม่สังคมไทยพลิกวิกฤตเป็นโอกาส” โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรรม
ประธานในพิธี ผู้บริหาร และผู้แทนภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม แสดงพลังความร่วมมือการ ขับเคลื่อนคุณธรรม “อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” และบันทึกภาพร่วมกัน (ทั้งในงานและระบบZOOM)
๑๐.๑๕–๑๑.๐๐ น.
(๔๕ นาที)

Moral Talk จากบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ

 • คุณไดอาน่า จงจินตนาการ ดาราต้นแบบด้านจิตอาสาและเป็นผู้ก่อตั้งเพจ “เราต้องรอด” เพจอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยในวิกฤตการณ์ Covid-19
 • นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
  - นางสาววิลาวรรณ อภิญญาพงศ์ (กัปตันกิ๊ฟ) นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
  - นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง (แนน) นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
  - นางสาวอัจฉราพร คงยศ (เพียว) นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(๑ ชม.)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม

❖ นำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕) โดย นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ
❖ ทิศทางและสาระสำคัญการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ผู้ร่วมเสวนา
- ทิศทางเชิงนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- สาระสำคัญแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ โดย ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริม คุณธรรมของสังคมไทย
- เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

ดำเนินรายการโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน


- พิธีกรนำชมนิทรรศการช่วงที่ ๒ (นิทรรศการขององค์กรเครือข่าย) ถ่ายทอด Facebook Live

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขององค์กรเครือข่ายทาง สังคม ๖ เครือข่าย (ในพื้นที่จริงและผ่านระบบ zoom และถ่ายทอด Facebook Live ผ่าน ๖ เพจ ในเวลาเดียวกัน)

ห้องย่อย ๑

Meeting ID :

850 9264 8940

Passcode : 111111

live Facebook

: ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

เครือข่ายองค์กรภาครัฐ : เวทีระดมความคิดเห็นแนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สู่การปฏิบัติ โดยบทบาทกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริม คุณธรรมระดับจังหวัด และระดับกระทรวง

 • โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกลไกขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และกลไกปฏิบัติ โดย นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา
 • กรณีตัวอย่างผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดคุณธรรมของ ๔ จังหวัด
  โดย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ร่วมอภิปรายแนวทางการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ผ่านระบบ ZOOM
  โดย ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๗ จังหวัด ในฐานะกลไกอนุกรรมการส่งเสริม คุณธรรมระดับจังหวัด และผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง
  ดำเนินรายการโดย นายธนพล พรมสุวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม กรมการศาสนา

ห้องย่อย ๒

Meeting ID :

844 1738 6487

Passcode : 222222

live Facebook

: Moral Business

เครือข่ายภาคธุรกิจ : หัวข้อ “Sustainability with Moral : ความดี+ความสุข อย่างมีพลัง สร้างธุรกิจให้รอดและก้าวไปอย่างยั่งยืน”

 • ผู้ร่วมเสวนา โดย - นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย
  - นายพงษ์ศักดิ์ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  - ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
  - นายจรูญ ศิริสรณ์ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะคุณธรรม ภาคเอกชน และนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ เติมเต็ม ต่อยอดความเห็น โดย
  -ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม กลุ่มเครือข่ายภาคธุรกิจ
 • เปิดอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย ผ่าน ZOOM
 • สรุปความเห็นจากที่ประชุม ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และที่ปรึกษาศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องย่อย ๓

Meeting ID :

836 1957 4781

Passcode : 333333

live Facebook

: จังหวัดคุณธรรม

เครือข่ายองค์กรศาสนา : หัวข้อ “Next Normal Next Moral : บทบาทองค์กรทางศาสนากับ การแก้ไขปัญหาสังคม"

 • ผู้ร่วมเสวนา โดย
  - พระครูปิยวรรณพิพัฒน์, ดร. เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย และประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่ง ประเทศไทย
  - มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิค แห่งประเทศไทย
  - นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา กรรมการและเลขานุการสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการ พัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ เติมเต็ม ต่อยอดความเห็น โดย
  - พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  - นายสัตนามซิงห์มัตตา สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ
 • เปิดอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายผ่านระบบ ZOOM
 • สรุปความเห็นจากที่ประชุม

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ห้องย่อย ๔

Meeting ID :

841 5483 0527

Passcode : 444444

live Facebook :

มาตรฐานคุณธรรม แห่งชาติ

เวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน การเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการศึกษายุคใหม่สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ : เปิดพื้นที่ ปิดช่องว่าง ลดความแตกต่าง บนความหลากหลาย”

 • ผู้ร่วมเสวนา โดย
  - นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความร่วมมือนวัตกรรมและ ทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  - ผศ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  - นางสาววรนิษฐ์ วรพรธัญพัฒน์อาจารย์พิเศษ สถาบันอาศรมศิลป์ หัวหน้าทีมวิจัยปฏิบัติโครงการวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  - นายจิรกิตติ์ เหมหิรัญ เลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ เติมเต็ม ต่อยอดความเห็น โดย
  - นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร กรรมการและเลขานุการและผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
  - นางมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้าน วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร
  - ดร.สมปอง ใจดีเฉย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • เปิดอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายผ่านระบบ ZOOM
 • สรุปความเห็นจากที่ประชุม
 • ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ดำเนินกระบวนการส่งเสริมมาตรฐานองค์กรคุณธรรม โรงเรียน เครือข่าย ๔ ภูมิภาค

ห้องย่อย ๕

Meeting ID :

893 1943 1910

Passcode : 555555

live Facebook :

ทำดีตามรอยพ่อสาน ต่องานที่พ่อทำ

เครือข่ายสื่อมวลชน : หัวข้อ “สื่อหลัก สื่อรอง สื่อออนไลน์ อยู่รอด อยู่ร่วมสร้างสรรค์สังคม คุณธรรม ได้อย่างไร”

 • ผู้ร่วมเสวนา โดย
  - นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชนไทยพีบีเอส
  - นายธีรยุทธ ชุนหบดี บรรณาธิการบริหาร Next by Nation กรรมการสมาคมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์
  - นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการข่าวสถานี ATV (สื่อท้องถิ่น)
  - นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทเจริญเคเบิลทีวี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เติมเต็ม ต่อยอดความเห็น
  - นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 • เปิดอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายผ่านระบบ ZOOM
 • สรุปความเห็นจากที่ประชุม ดำเนินรายการ นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง พิธีกรรายการคุณธรรม คุณ ทำ ได้

ห้องย่อย ๖

Meeting ID :

839 5090 3411

Passcode : 666666

live Facebook :

เครือข่ายความสุข ชุมชน ตามแนวทาง อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

เวทีแลกเปลี่ยนเครือข่าย ภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว การเสวนาหัวข้อ “ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน สู่ทางรอดชุมชนไทย ก้าวผ่านภัยวิกฤติ”

 • ผู้ร่วมเสวนา โดย
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนลิน สิงขรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานธนาคารความดีชุมชนตำบลหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี
  - ดร.จรรยา กลัดล้อม ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล จังหวัดชัยนาท
 • ผู้ทรงคุณวุฒิเติมเต็ม ต่อยอดความเห็น
 • เปิดอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายผ่าน ZOOM ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๐น.

พิธีกรสรุปภาพรวมของงาน ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานและเชิญชวนรับชมกิจกรรมในวันถัดไป

-เสร็จสิ้นกิจกรรมวันแรก-

เวลา /สถานที่ กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/ผู้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณหอศิลป์แห่งชาติ

และลงทะเบียนออนไลน์ Meeting ID: 836 0271 1081 Passcode : 000002 (สำหรับ ผู้เข้าร่วมผ่านออนไลน์)

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. พิธีกรนำชมนิทรรศการช่วงที่ ๓ (นิทรรศการขององค์กรเครือข่าย) ถ่ายทอด Facebook Live
๐๙.๑๐ - ๐๙.๔๕ น. การแสดงเปิดงาน ชุด Moral Icon การแสดงของศิลปิน เด็กและเยาวชน จากละคร “นักสืบสายรุ้ง”
  พิธีกรพูดคุยสัมภาษณ์พิเศษ“มุมมองและแรงบันดาลใจในการทำความดี” ศิลปิน นักแสดง โดย คุณต่าย สายธาร นิยมการณ์ ดาราจิตอาสา
๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.

สรุปแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่าย และ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • นำเสนอข้อสรุปจากห้องย่อย ๖ กลุ่มเครือข่าย และสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายภาพรวม โดย ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ และทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

การส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย

 • ผู้แทนเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวสรุปผลและส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
 • ผู้แทนเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นผู้แทนภาคีเครือข่ายส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรม ให้แก่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ หลักการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปส่งมอบ ให้กับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป
 • นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายของภาคี เครือข่ายฯ
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐น. พิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๔ (สื่อคุณธรรม ๙ ประเภท) โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๑๑.๐๐ – ๑๒.๔๕น.

พิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๔ (ประเภทบุคคล ชุมชนและองค์กร)
โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดีผู้รับรางวัล

และกล่าวปิดงาน
โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐น.

พิธีกรกล่าวสรุปกิจกรรม ขอบคุณผู้ชมทาง Facebook Live จบงาน

รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Moral Assembly 12

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านคุณธรรมขององค์กรภาคีเครือข่าย “ตลาดนัดคุณธรรม
ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โซนที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม (๑๐ บูธ) บริเวณชั้น ๒

- ผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕
- สาระสำคัญแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
- การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ โมเดลจังหวัดคุณธรรม ๔ จังหวัด/ภูมิภาค
- เครื่องมือและข้อมูลประกอบการส่งเสริมคุณธรรม อาทิ สถานการณ์คุณธรรมของ สังคมไทย ปี ๒๕๖๕ ดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทย ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ฯลฯ
- นิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม

โซนที่ ๒ โมเดลผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย ๖ เครือข่าย (๔๐ บูธ) บริเวณชั้น ๑

- เครือข่ายภาครัฐ : การนำเสนอผลสำเร็จและกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรต้นแบบ คุณธรรม ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับองค์กร อำเภอ จังหวัด กระทรวง
- เครือข่ายภาคธุรกิจ : นำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคธุรกิจเอกชนคุณธรรม
- เครือข่ายภาคประชาสัมคม ชุมชน ครอบครัว : กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม มิติครอบครัวและหน่วยงานส่งเสริมในพื้นที่
- เครือข่ายศาสนา : นำเสนอกระบวนการแปลงหลักธรรม สู่การปฏิบัติของในมิติองค์กร ศาสน สถาน ชุมชน และบุคคลของเครือข่ายศาสนา
- เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน : นำเสนอกรณีตัวอย่างสถานศึกษาที่ขับเคลื่อน สถานศึกษาคุณธรรมทุกระดับจาก ๔ ภูมิภาค
- เครือข่ายสื่อมวลชน : กิจกรรมส่งเสริมสื่อคุณธรรม และองค์กรด้านสื่อแขนงต่างๆ
- จังหวัดคุณธรรม ๔ จังหวัด

โซนที่ ๓ Hall of Fame รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๔ (สื่อคุณธรรม บุคคล ชุมชนและองค์กร) บริเวณชั้น ๒

เมนู