1. สื่อเผยแพร่การจัดงาน
  2. สรุปผลการจัดงาน
  3. ภาพกิจกรรม
  4. ประกาศเจตนารมณ์
  5. การประเมินผลการจัดงาน
  6. กรอบแนวคิดการจัดงาน

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายและข้อเสนอต่อรัฐบาล Download PDF
2. ข้อเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม Download PDF

กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ Download PDF
คำสั่ง คณะกรรมการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ Download PDF
กําหนดการงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ Download PDF

เมนู