1132 1771 1725 1048 1479 1855 1599 1300 1597 1035 1828 1039 1457 1980 1796 1233 1205 1420 1016 1647 1139 1797 1592 1288 1770 1294 1606 1605 1672 1412 1311 1399 1805 1312 1638 1096 1802 1737 1389 1526 1555 1484 1289 1980 1333 1948 1295 1421 1719 1032 1238 1600 1308 1211 1818 1235 1610 1186 1687 1667 1098 1587 1826 1863 1130 1575 1685 1608 1084 1459 1623 1967 1517 1475 1082 1024 1869 1958 1228 1667 1272 1233 1789 1582 1830 1592 1900 1497 1901 1684 1895 1752 1823 1295 1919 1077 1792 1690 1899 ครั้งที่ 6 ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: “จิตสาธารณะ กับ การขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคม” - moralcenter

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.45-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ปี 2564 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จิตสาธารณะและนวัตกรรมทางสังคม: การตั้งรับและปรับตัวของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-19” เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของจิตสำนึกสาธารณะและนวัตกรรมทางสังคมที่ต่างหนุนเสริมซึ่งกันและกัน และเป็นกลไกที่สังคมไทยนำมาใช้ในการตั้งรับและปรับตัวของสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งมองภาพของการส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะ และการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยในอนาคตร่วมกันต่อไป แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

 

1. จิตสาธารณะและนวัตกรรมทางสังคม: การตั้งรับ & ปรับตัว ในสถานการณ์โควิด

 

2. "นวัตกรรมทางสังคม: เครื่องมือในการขับเคลื่อนจิตสำนึกสาธารณะ”

 

 สรุปประชุมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

Slide1    

 

 

เมนู