วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0” เป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัย นิทรรศการ และการแสดงทางวัฒนธรรม โดยประเด็นนำเสนอในงานมีดังต่อไปนี้

 

1. Thailand Social Report: นำเสนอรายงานสถานการณ์คุณธรรมจากการประมวลข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

2. คุณธรรมตามช่วงวัย: แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทยยุค 4.0 ของคน 3 ช่วงวัย คือ เด็กและเยาวชน วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ

 

3. คุณธรรมในสังคมไทยยุค 4.0: แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี โดยทีมผู้จัดโครงการ “ก้าวคนละก้าว”

 

4. ครอบครัวส่งเสริมคุณธรรม: แลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาครอบครัวคุณธรรม และการนำกระบวนการจิตตปัญญามาใช้ในการสร้างความสมดุลให้กับชีวิต    

 

5. ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม: แลกเปลี่ยนกระบวนการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม โอกาสและความท้าทาย

 

6. “คุณธรรมการอยู่ร่วม” กับการเติบใหญ่ของประชาคมอาเซียน: แลกเปลี่ยนกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในประชาคมอาเซียน

 

7. มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติกับอนาคตของสังคมไทย: แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานพัฒนามาตรฐานที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ และระดมความคิดเห็นเรื่องการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ

 

8. นวัตกรรมโครงงานคุณธรรม: แลกเปลี่ยนและนำเสนอนวัตกรรม องค์ความรู้โครงงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน

 

9. สุภาพชนคนอาชีวะ: แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาทักษะ 3 ว. (วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต) สร้างสุภาพชน คนอาชีวะ จากสถาบันอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

 

10. เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง: แลกเปลี่ยนและนำเสนอรูปธรรมความสำเร็จการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักศึกษาแกนนำให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

 

สรุปประชุมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้งานประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0

เมนู