1. ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

 

ประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” มีประเด็นคำถามสำคัญ คือ คุณธรรมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในพื้นที่ทางสังคม และมีกระบวนการอะไรที่หล่อเลี้ยงคุณธรรมให้ดำรงอยู่ได้ ซึ่งประเด็นในงานประกอบไปด้วย

 

1. ปณิธานความดี: จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติ นำเสนอข้อมูลการตั้งปณิธานความดีจากโครงการทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ที่ดำเนินงานโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและปฏิบัติการของการทำความดีในมิติต่าง ๆ จากมุมมองนักวิชาการ    

 

2. แรกเกิดสู่วัยชราบนเส้นทางคุณธรรม นำเสนอ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของคนแต่ละช่วงวัย

 

3. คุณธรรมที่งอกงามในพื้นที่ทางสังคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมที่มาจากการปฏิบัติจริง ประกอบไปด้วย 1. เกมวารีพินาศ 2. กระบวนการฟังด้วยใจขยายความเป็นไปได้ใหม่ในสังคม และ 3. การเจริญสติ (Mindfulness Practice)

 

สรุปประชุมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้งานประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง

เมนู