ประชุมวิชาการด้านอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนาวิชาการ“จิตอาสาอาเซียน: เรียนรู้ เข้าใจและก้าวไปด้วยกัน” ประกอบไปด้วยเวทีเสวนาวิชาการ และเวทีนำเสนอองค์ความรู้จากหนังสือ “จิตอาสาอาเซียน” ประเด็นนำเสนอในงานประกอบไปด้วย

 

1. เสวนาวิชาการ: จิตอาสาอาเซียน: เรียนรู้ เข้าใจ และก้าวไปด้วยกัน”แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนจิตอาสาในอาเซียนและทิศทางในอนาคต

 

2. เวทีเปิดตัวหนังสือ “จิตอาสาอาเซียน” นำเสนอประสบการณ์การลงพื้นที่ศึกษาองค์กรที่ขับเคลื่อนงานจิตอาสาในอาเซียน และข้อค้นพบจากการศึกษาของคณะนักวิจัยในโครงการวิจัยจิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร

 

 

 สรุปประชุมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม (ออนไลน์) ครั้งที่2 จิตสาธารณะ กับการขับเคลื่อน นวัตกรรมทางสังคม    องค์ความรู้ : จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นทวีป    คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน

 

 

เมนู