19 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบรางวัล “สถาบันการศึกษาที่สร้างแรงกระเพื่อมด้านคุณธรรม ความดี จนเป็นที่ประจักษ์” แก่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

 

ที่นอกจากจะเป็นโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์แล้วนั้น ยังมีความสอดคล้องตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การมอบรางวัลให้คนทำดี กลุ่มคน และองค์กรที่ทำความดีให้กับสังคม นั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างกำลังใจ ให้เค้าเหล่านั้นได้ทำความดี และขยายผลความดีในวงกว้าง ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ สังคมต้องการพื้นที่ความดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคมไทย สำหรับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยนั้น ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านคุณธรรมที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่น คณะครูอาจารย์ที่เฝ้าปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง โดยยึดจิตตารมณ์เซอร์เวียม เริ่มจากการสอนให้รักตัวเอง เพื่อนำความรักไปเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปันให้กับคนรอบข้างตามศักยภาพที่ตนเองมี รวมถึงการพร่ำสอนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม ซื่อตรง เคารพ กตัญญู ตอบแทนบุพการี ครูอาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และผู้มีพระคุณ ในมิติของการศึกษา สอนให้รู้ ทำให้ดู จับมือทำ และให้นักเรียนทำด้วยตนเอง ต่อยอดสู่การขยายผลจนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จากการปฏิบัติที่เกิดจากจิตวิญญาณของเซอร์เวียม ที่คณะมาแมร์อุร์สุลินได้สร้างไว้ให้กับศิษย์มายาวนานเกือบร้อยปี ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สร้างแรงกระเพื่อมต่อสังคมไทย

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter

 

{gallery}News-PR-2566/20-01-66/2{/gallery}