วันนี้ (๑๙ ม.ค. ๖๖) นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒

 

พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๑ คน จาก ๖ ภาคีเครือข่ายทางสังคม กว่า ๗๐ องค์กร ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวล และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและครอบครัว

 

นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดหนองคาย”ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มีความยินดีให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และเชื่อมั่นว่าทุกภาคีเครือข่ายในจังหวัดหนองคาย ล้วนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดหนองคาย สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมได้

 

หลังจากนั้น มีการระดมความเห็นรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดหนองคาย) โดยการวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณธรรม/ความพร้อมภาคีเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่าย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ตลอดจนเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะ ๑-๓ ปี ที่แต่ละเครือข่ายจะขับเคลื่อนร่วมกัน โดยความเห็นของภาคีเครือข่ายเบื้องต้น พบว่า เป้าหมายและเรื่องสำคัญที่จังหวัดหนองคาย จะร่วมดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน คือ การส่งเสริมความมีวินัย การปลูกฝังจิตสำนึกอันดี การรักษาประเพณี และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายได้มีการเตรียมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งกลไกเครือข่าย และรวบรวมข้อจากจากภาคีเครือข่ายเพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

 


ข่าวโดย กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter