A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

ศูนย์คุณธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สนับสนุนจังหวัดกำแพงเพชร มุ่งสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ โดยการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการเป็นจังหวัดคุณธรรม

 

ในการประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด และแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่กลุ่มเครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายการศึกษา โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด” และ “แนวทางการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม” ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 จ.กำแพงเพชร

 


โดยในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร มีบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน จาก 36 โรงเรียน และได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการ สพป. เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมซึ่งได้กล่าวถึงสถานการณ์ในสังคม ที่พบเห็นพฤติกรรมความรุนแรงต่างๆ อาทิ การทุจริตคอร์รัปชั่น การโกง ไม่มีวินัย ไม่มีจิตอาสา ดังนั้น การประชุมในวันนี้ จึงเป็นสิ่งดีที่เราจะเริ่มต่อจิ๊กซอร์เรื่องราวความดี ให้คนดีเชื่อมต่อกัน ทั้งนี้ เรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่อง ๔ คุณธรรมที่ทุกคนควรมี โดยเฉพาะอาชีพครู ต้องมีประมวลจริยธรรม มีสามัญสำนึก ต้องมีความข่มใจไม่ทำความไม่ดี การบ่มเพาะเรื่องคุณธรรมในสถานศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ อยากเห็นการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรม เพราะเราเป็นผู้บริหาร เป็นครูที่สามารถบ่มเพาะเด็กๆ ในสถานศึกษาก่อนที่เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่

 


จากนั้น นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ได้เชิญชวนคณาจารย์จังหวัดกำแพงเพชร มาร่วมกับขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ทุกภาคส่วนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม และต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความสุข เก่ง และดี ภายใต้องค์ประกอบ กิจกรรมสร้างคนดี มีระบบรองรับ และการขยายผลสู่ภายนอก ซึ่งจะสอดรับกับหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบประเมินตนเอง โดยพบว่าเกณฑ์การประเมินต่างๆ ล้วนนำหลักคุณธรรมมาใช้และทุกหน่วยสามารถเข้าถึงเป็นองค์กรคุณธรรมได้จากการประชุมวันนี้ ทำให้คุณครูผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนมากขึ้น เกิดประกายความคิด รวมถึงมีแนวทางในการประยุกต์ใช้กิจกรรม โครงงานต่างๆ ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม

 


ข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ภาพ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter