รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมฯ ร่วมจัดการประชุมระดมความเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมผู้แทน ๖ กลุ่มเครือข่ายทางสังคม

 

ได้แก่ เครือข่ายองค์กร ภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน เครือข่ายองค์กรการศึกษา เด็กและเยาวชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เข้าร่วมระดมความเห็น ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักด์ดานนท์ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน ๑๐๑ คนจาก ๘๐ องค์กร

 


รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ปัจจุบันประเด็นทางสังคมที่กำลังพูดถึงมากขึ้น คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความละอายใจต่อการทำผิด การไม่เอาเปรียบผู้อื่นและยืนหยัดในความถูกต้อง ถือเป็นความท้าทายของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะทำอย่างไรให้คุณธรรมเหล่านี้เข้าถึงการรับรู้และนำไปปฏิบัติมากที่สุด ประกอบกับขณะนี้สาธารณชนเริ่มเข้าใจเรื่องคุณธรรมมากขึ้น ต่างจากในอดีต จึงเป็นโจทย์ใหญ่ให้พวกเราคิดต่อว่าจะทำอย่างไรให้คุณธรรมยุคใหม่เป็นคุณธรรมที่สัมผัสได้ ชี้วัดได้ กินได้ กู้และเงินได้ ที่ผ่านมาตัวแทนองค์การอนามัยโลกได้กล่าวชื่นชมว่าประเทศไทยมีเครืองมือดัชนีชี้วัดคุณธรรม หรือ Moral index ซึ่งศูนย์คุณธรรม ถือเป็นองค์กรแรกที่ทำเรื่องนี้สำเร็จ เพื่อนำไปสู่การวางกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นถึงเวลาที่พวกเราต้องรวมพลังกันขับเคลื่อนให้คุณธรรมเป็นเรื่องเข้าใจง่าย เป็นพลังบวกให้คนรุ่นใหม่สัมผัสได้ ภายใต้โมเดลที่เราทำขึ้นไปสู่การเกิดกระแสสร้างกระเพื่อมด้านคุณธรรมในสังคม

 


สำหรับ การประชุมระดมความเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมครั้งนี้ เป็นเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมหาแนวทาง ข้อคิดเห็นร่างองค์ประกอบโครงสร้างกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม เพื่อนำสู่มติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม สู่การ โชว์ แชร์ เชื่อม ยกย่อง ในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่๑๓ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกภาคส่วน ในสังคมให้ความสำคัญ และตระหนักต่อการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม จากพื้นที่เล็ก ๆ กระจายสู่วงกว้าง สู่ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกันขยายผลความดีสู่สาธารณะ เพื่อร่วมกันยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเราให้เป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรม เกิดเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย สู่สายตานานาชาติต่อไป

 

 


 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม