15 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมบรรยายพิเศษในงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ หัวข้อ “ ต้นทุนชีวิตเด็กไทยกับการรู้เท่าทันวัยประถม” ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา

 

โดย รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ดังนั้นคำขวัญวันเด็กที่มีในแต่ละปี ผู้ใหญ่จำเป็นต้องปฏิบัติให้เด็กและเยาวชนดูเสียก่อน ผู้ใหญ่ต้องเป็นต้นแบบที่ดี ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วาทกรรม ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเลี้ยงดูลูกให้ล้มเหลวอย่างมีความสุขเป็น ต้องเลี้ยงให้ผิดหวังเป็น ทำอย่างไรให้เด็กล้มแล้วลุกได้ ลุกเป็น ลุกเก่ง ลุกไว

 

นอกจากนี้ยังเผยผลการวิจัยเรื่องทุนชีวิตพลังบวกของเด็กไทยหรือ Life Asset โดยข้อเท็จจริงเสียงทุนชีวิตพลังบวกของเด็กไทยที่ทำมาตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ในการฟังเสียงของเด็กและเยาวชนที่ตนเองได้ร่วมทำกับหลากหลายหน่วยงาน สะท้อนให้เห็นว่าพลังบวกของเด็กเข้าขั้นวิกฤตโดยเฉพาะภาคกลาง

 

ดัชนีชี้วัดคุณธรรมในผู้ใหญ่ของสังคมไทย ที่ได้จากการฟังเสียงประชาชนทั่วประเทศ ส่งสัญญาณสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของผู้ใหญ่ในด้านวินัยความรับผิดชอบ จิตสำนึกและความละอายใจต่อการทำผิดในหมวด ซื่อสัตย์สุจริต

 

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวต่อว่าการพัฒนาเด็กให้มีความสุขและสมดุลจะต้องพัฒนาระบบนิเวศน์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ไปพร้อมๆกันด้วย พร้อมกันนี้ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเด็กไทย 10 ข้อ คือ
1.มีความรู้ในการประกอบอาชีพตั้งแต่เรียนชั้นประถม
2.มีความเป็นผู้นำ
3.มีความคิดสร้างสรรค์
4.มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
5.มีความยืดหยุ่น อึด อดทน ผิดหวังเป็น
6.รู้เท่าทัน
7.มีสติสัมปชัญญะ
8.มีทักษะในการใช้ชีวิต
9.มีภาวะผู้นำ พูดเป็น สื่อสารรู้เรื่อง
10.จัดการความขัดแย้งด้วยความสงบ