A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566

 

ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (ชั้น4) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 6 เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ 1) เครือข่ายภาครัฐ 2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน 4) เครือข่ายศาสนา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว จำนวนกว่า 63 คน

 


การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดระยองได้รับการพิจารณาเป็น 1 ใน 8 จังหวัด จากทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยกล่าวว่า จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีความท้าทาย เนื่องจากมีความหลากหลาย ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว ดังนั้น พฤติกรรมของคนในสังคมก็ย่อมมีความหลากหลายตามมา ฉะนั้น เราจึงต้องหาจุดร่วมในการขับเคลื่อนให้ตรงกัน ซึ่งทางด้านนายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง และทีมงาน ก็มีความยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะเป็นฝ่ายเลขานุการในพื้นที่ ที่จะเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดระยองให้ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมในระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลให้จังหวัดระยองที่กำลังเติบโตในระดับ EEC
จากนั้น ที่ประชุมได้หารือรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดระยอง โดยการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานขององค์กรอื่นๆ และใช้ข้อมูลต้นทุนของจังหวัดระยองของสถาบัน RILA ทำให้ทราบว่าจังหวัดระยองนั้นมีเป้าหมายร่วมกันคือ การพัฒนาคนให้เท่าทันต่อการพัฒนาเมือง เพื่อให้จังหวัดระยองโตไปอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

จากข้อมูลข้างต้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ขับเคลื่อนจังหวัดระยอง โดยใช้ต้นทุนเดิมที่มี โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ และจะดำเนินการประชุมหารือ สร้างความเข้าใจ และออกแบบการทำงานร่วมกัน ภายใต้กรอบคิด


1. ทุกคนมีดี : ทุกภาคส่วนต่างขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ฉะนั้นต้องย้ำให้เยอะ ทำกันเองได้เลย
2. เอาส่วนดีมารวมกัน : เอาความดีมารวมกัน (บูรณาการทำงานร่วมกัน) แชร์ โชว์ เชื่อม ความดีต้องมีพื้นที่ทางสังคม คนดีต้องมีพื้นที่ยืน
3. เป้าหมายร่วม : พฤติกรรมที่อยากเห็น ความดีที่อยากเห็น ปัญหาที่อยากแก้ “คนระยองมีชีวิตที่ดี บนพื้นฐานการมีวินัย”
4. การทำความดี : ให้เพิ่มระบบรองรับความดี มีระบบรองรับคนดีเพื่อให้คนอยากทำความดี เช่น การให้โล่รางวัล ส่วนลดการกู้เงิน
5. แสวงหาเครือข่ายเพิ่ม
6. การประชาสัมพันธ์ : ช่วยกันรณรงค์เผยแพร่ความดี สู่การเป็นระยอง จังหวัดคุณธรรม

 


ภาพ/ข่าว
สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter