22 ธันวาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดเชียงใหม่” ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและนำประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดคุณธรรม มีผู้แทนจาก 6 เครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชน เครือข่ายศาสนา และเครือข่ายสื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวน 36 หน่วยงาน กว่า 60 คน

 

นายประมวล บุญมา ได้นำเสนอที่มาของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 สร้างความเข้าใจผ่านกิจกรรมการรับรู้ เป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ ที่จะขับเคลื่อนในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ ให้หลักคิด แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรม โดยเน้นย้ำว่าจังหวัดคุณธรรมคือ “จังหวัดที่มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในจังหวัดที่ชัดเจน โดยใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ใช่เป็นจังหวัดที่ไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่เป็นจังหวัดที่ผู้คนไม่ยอมทนต่อปัญหา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงเป็นพลังในการสร้างระบบหรือสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ปลอดภัย อบอุ่นร่วมกัน” และได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันสำรวจต้นทุนคุณธรรมของเครือข่ายเพื่อเตรียมทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม พร้อมสร้างความเข้าใจในภารกิจและบทบาทของแต่ละหน่วยงาน

 

ในการประชุมพบว่า ผู้แทนเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 6 เครือข่าย ต่างแสดงพลังความร่วมมือมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรม ร่วมกันค้นหา สำรวจต้นทุนคุณธรรม ขยายเครือข่ายคนดี องค์กรดีให้กว้างขวาง เตรียมสร้างระบบและกลไกให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่อง พร้อมรวมพลังในการก้าวเดินสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมที่เข้มแข็งต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ไปด้วยกัน ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน”

 

 


 เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่