วันที่ 24 พ.ย.2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาการป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center) ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

การประชุมฯ ครั้งนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยภาคเช้าเป็นการอภิปรายเรื่อง "ผสานพลังเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริตทั่วประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล" จากผู้แทนหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ป.ป.ช/ ป.ป.ท/ก.พ.ร และปปง. สำหรับภาคบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่มระดมความเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการทุจริต ภายใต้ประเด็นหลัก "การสร้างนวัตกรรมหรือกลไกที่ส่งเสริมระบบเฝ้าระวังการทุจริต"
.
ทั้งนี้ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมนำเสนอแนวคิด วิธีการ/กระบวนการ และนวัตกรรมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ที่เน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปราม ภายใต้หลักการทำงานแบบ Honey bee Model โดยที่ประชุมให้ความสนใจ และยินดีร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนางานด้านคุณธรรม ร่วมต้านทุจริตสู่การสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

 


ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
••••••••••••••••••••••••••••••••
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter