วันที่10พฤศจิกายน2565 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่ายจัดเวทีหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม"จังหวัดอุดรธานี เพื่อยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมสู่จังหวัดคุณธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2566

 

ณ ศนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม และกล่าวถึง การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดอุดรธานี” ตลอดระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

 

ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดอุดรธานีเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมร่วมกัน และในปี 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยินดี สนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี และมีแผนการขยายผลเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มจังหวัดสบายดีในการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันต่อไป ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐานุช เมฆรา รอง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในระยะ 3 ปี


นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เสนอแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในปี 2566 และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อแปลงมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และประโยชน์ในการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาคส่วนต่างที่เป็นคณะทำงานติดตามแบบเสริมพลัง จำนวน 40 คนที่ประชุมมีข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนในปี 2566 ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่


กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้กลไกคณะทำงานในแต่ละกลุ่มเครือข่ายทางสังคม และกลไกคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังของจังหวัดอุดรธานี มีการประชุม ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง


กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายตามแผนงาน/แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม


กิจกรรมที่ 3 : การยกระดับ พัฒนาระบบพี่เลี้ยงของโมเดลเครือข่ายสู่การขยายผล


กิจกรรมที่ 4: การสื่อสาร สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดอุดรธานี แก่ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไปให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและเกิดการขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการหารือครั้งนี้ ภาคีเครือข่ายได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรมีการนำเข้าข้อมูลต้นทุนเดิมของการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาให้กับกลไกเสริมพลังเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานต่อไปได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี องค์กรที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ข้อมูลแห่งเรียนรู้ของอุดรธานี รวมทั้งการร่วมกันกำหนดหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทด้านคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรต่างๆของอุดรธานี และภาคีเครือข่ายยินดีสนับสนุนการขยายผลโครงการครอบครัวพลังบวกในพื้นที่ชุมชนจังหวัดอุดรธานีต่อไป