1192 1187 1213 1058 1116 1383 1608 1180 1734 1579 1688 1724 1302 1236 1521 1622 1708 1216 1073 1172 1122 1814 1045 1133 1597 1062 1300 1241 1758 1910 1332 1695 1905 1378 1705 1936 1895 1688 1868 1055 1304 1600 1298 1301 1673 1616 1407 1209 1968 1400 1094 1650 1268 1517 1836 1336 1170 1047 1598 1428 1779 1174 1861 1632 1865 1962 1624 1858 1701 1837 1893 1014 1857 1585 1752 1482 1102 1906 1520 1301 1739 1067 1071 1248 1665 1824 1584 1196 1471 1303 1523 1667 1688 1396 1264 1015 1240 1959 1061 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) - moralcenter

12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 4/2565

 

โดยมีนายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรมนำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน
.

ทั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าการเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) โดยมีแผนเข้าครม.และจัดเวทีแถลงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ภายในเดือนตุลาคม 2565 นี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้ร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พร้อมร่วมกันจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนและเครื่องมือให้แก่ชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และมีแผนนำแผนปฏิบัติการฯ (แผนระดับที่ 3) บรรจุไว้ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พร้อมทั้งจัดเวทีสร้างการรับรู้และชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนให้แก่กลไกคณะอนุกรรมการระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (19 กระทรวง) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด (76 จังหวัด) และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร รวมทั้งองค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนกลาง ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
.

สำหรับแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 เป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างสังคมไทยที่ปลอดการทุจริต เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในมิติด้านคุณธรรม มีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยมี 3 แผนย่อย ได้แก่ 1) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/ การทำความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 2) การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม 3) การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
.

 


ข่าวโดย กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ภาพโดย กรมการศาสนา