23 กันยายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีนำเสนอภาพความสำเร็จการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม และมิติด้านสังคม ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

ภายใต้เป้าหมายการพัฒนายกระดับกลไกเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ในแต่ละภูมิภาค คือ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคชุมชน/ประชาสังคม เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายภาคสถาบันศาสนา และเครือข่ายภาคสื่อมวลชน โดยส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายชุมชน ที่มีความมุ่งมั่น ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และเป็นฐานการเชื่อมโยง ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข เพื่อลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น และปัญหาในด้านอื่น ๆ ที่เป็นสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก

 

โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม ไม่มีหน้าที่ปราบปรามคนชั่ว แต่มีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม การเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมมากกว่าจริยธรรม หากมนุษย์มีจิตสำนึกรู้ว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะไม่ควรแล้วจะทำทำไม ถ้าบ้านเมืองมีคุณธรรม กฎหมายไม่มีก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งนี้ขอชื่นชมเครือข่ายทั้ง 10 จังหวัด ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างงดงาม และเข้มแข็ง มีการจัดการจนเกิดระบบนิเวศของคน และจะดำเนินการต่อยอดการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน และเชื่อมโยงการทำงานจะเกิดความงดงาม

 

ด้านนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวขอบคุณศูนย์คุณธรรม ชื่นชมภาคีเครือข่าย และยอมรับว่างาน MORAL FIGHT CORRUPTION ถือว่าเป็นวัคซีนของศูนย์คุณธรรม ในการขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ โดยปี 2566 ต้องมีการบูรณาการงานพัฒนาร่วมกันในระยะต่อไป ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอรูปธรรมความสำเร็จการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย โดย ทีมวิชาการ และผู้แทนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ จ.เชียงราย จ.อุดรธานี จ.สุราษฎร์ธานีจ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี และ จ.บุรีรัมย์ รวมถึงมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตรวมกันของภาคีเครือข่าย 6 ภาคส่วน

 

สำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปี เกิดการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 2,500 คน และเกิดวิทยากรระดับโค้ช จำนวน 200 คน ครอบคลุม 4 ภูมิภาค และยังเกิดการเชื่อมโยงขยายผลกระบวนการยกระดับและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้เป็นต้นแบบไปยังชุมชน อีกจำนวน 200 ชุมชน

 


 เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม