21 ก.ย. 65 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และว่าที่ ร้อยตรีหญิง นันทพร ทาวะระ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นางรสสุคนธ์ ลาพิมล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก รศ.นพ.สุริยาเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

นำเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคคลด้านจิตอาสา มอบนายอรรถชัย อาจอุดม หรือน้องบาส อายุ 19 ปี นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จ.อุดรธานี เข้าช่วยเหลือนักเรียนชายที่ถูกไฟช็อต บริเวณหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศ น้องได้กล่าวขอบคุณ และฝากถึงคนในสังคมว่า "หากจะทำความดี ให้เริ่มที่ตัวเรา" การทำความดีมีหลายแบบ ให้ทำตามความถนัดและความรู้ของตนเอง


โดยมีนายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ให้การต้อนรับ และกล่าวว่า วิทยาลัยเน้น "การสร้างคน ให้เป็นคน" พร้อมกล่าวขอบคุณศูนย์คุณธรรม ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำความดีในการมอบเกียรติบัตรครั้งนี้ ของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้ "คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม" เป็นการส่งกำลังให้น้องได้มีพลังในการทำความดีต่อไป และเพื่อให้น้องเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงจุดประกาย และสร้างแรงดาลใจให้กับคนในสังคม

 


 เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม