15 กันยายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้ารับโล่รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวปาฐกถา เปิดงาน และเป็นประธานมอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

 

พิธีมอบรางวัลส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคม และประเทศ เป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป ตลอดจนเพื่อให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า ต่อไปในอนาคต

#ศูนย์คุณธรรม