วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของเครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน เตรียมความพร้อมสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12

 

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 17 ศูนย์คุณธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมีนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนเครือข่ายการศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมเวทีจำนวนกว่า 60 คน

 

ในเวทีจัดให้มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนงานการศึกษาเพื่อสร้างคนดี สังคมดี” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมให้มุมมองการทำให้คุณธรรมเป็นเรื่องที่จับต้องได้ โดยให้ความเห็นว่าเราต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เรื่องคุณธรรมมีความชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นความงาม ความจริงและนำสู่ความสุข และมีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษา เด็กและเยาวชนมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ ดร.อุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 , ดร.ปฏิญญา ประพฤติชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี, ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบันโค้ชไทย และนายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้ดำเนินรายการ


นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่าเวทีในวันนี้เป็นเวทีระดมความเห็นของเครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชนทุกระดับ ทุกกลุ่ม ทุกรูปแบบที่เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมองถึงเป้าหมายเดียวกันคือการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมองถึงจุดโฟกัสของระบบการศึกษากับกระบวนการพัฒนาพลเมืองว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด รวมถึงการจะพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างคนดี สังคมดีท่ามกลางความท้าทายและวิกฤติต่างๆ ในสังคมควรมีหน้าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ต้องขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนเครือข่ายที่มาร่วมในเวทีนี้ทุกท่าน


ผลจากการระดมความเห็นภาคีเครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน มีข้อสรุปและข้อเสนอสำคัญ ดังนี้
1. การปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของทั้งบ้าน โรงเรียนและชุมชน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้องทำในรูปแบบเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกัน
2. การทำคุณธรรมให้สำเร็จ เป้าหมายคุณธรรมต้องชัดเจนถึงระดับพฤติกรรม กล่าวคือ การขับเคลื่อนคุณธรรมต้องทำให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยร่วมกันกำหนดความสำเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่อยากเห็น ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิชาชีพ
3. รัฐ ผู้บริหารระดับประเทศรวมถึงผู้บริหารทุกระดับ ต้องเป็นต้นแบบ (Role Model) เป็นตัวอย่างที่ดีให้หน่วยงาน องค์กร สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
4. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมควรเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในสู่ภายนอก โดยประยุกต์กระบวนการโค้ชเข้ามาส่งเสริม จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมขึ้น
5. เทคนิคสำคัญของกระบวนการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมควรทำจากเรื่องเล็กที่อยู่ใกล้ตัวทำจากปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำและร่วมทำกับเครือข่ายด้วยกัลยาณมิตรอย่างมีความสุข
6. การมีหลักสูตรและแนวปฏิบัติที่ดี แบบไม่ใช่ one-size-fits-all จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายได้โชว์ แชร์ เชื่อม ความดีได้ชัดเจนมากขึ้น


ข้อสรุปจากการระดมความเห็นและข้อเสนอจากเวทีในวันนี้จะถูกสังเคราะห์รวบรวมเป็นมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 12 และส่งมอบให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 12 โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด“Sustainability with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

 


ภาพและข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ