A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

นที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความสำคัญและกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "พัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม" ซึ่งจัดขึ้นโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จ.สุรินทร์ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM MEETING โดยมีผู้บริหาร คณะอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน
 

โดยผลสำเร็จของการอบรมครั้งนี้คือ ผู้เข้าอบรมเกิดการรับรู้ และเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้แนวคิด "คุณธรรม คุณทำได้" กระบวนการขับเคลื่อนงานด้วยพลังบวก การสร้างและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ การคิดดี การส่งต่อความดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร การนำหลักการทำงานแบบ Honey Bee Model ไปใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน โดยคณะทำงานฯ จะนำข้อมูล รูปแบบวิธีการและกระบวนการที่ได้รับจากการอบรมฯ ไปดำเนินงานและขยายผลต่อไป

 


 ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม