A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม" ภายใต้โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ 23 จังหวัดจากภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คน ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ
 

โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต "ดวงตาแรงงาน" มีวัตถุประสงค์หลักคือ มุ่งเน้นการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน สถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ เพื่อป้องกันและปิดกั้นโอกาสในการทุจริต ส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม นำสู่การพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขต่อไป

 


 ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม