วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณธรรมเป็นต้นทุนความดี” ในโครงการส่งเสริมรากฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากรกรมบัญชีกลางให้เข้มแข็งและยั่งยืน รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมอบรมประมาณ 60 คน 

 

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมสุจริตบนฐานคุณธรรม ผ่านการให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ส่งผลให้เกิดการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น ในการยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยผู้เข้าอบรมเกิดการรับรู้แนวทาง และกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม รวมถึงหลักคิดและวิธีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่ต้องยึดถือสำหรับปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกความผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและผู้รับบริการต่อไป

 


 ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม