A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักคุณธรรมจริยธรรม นำองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม” จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 50 คน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา กรุงเทพฯ
 

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในการทำงานอย่างมีความสุขตามแนวทางของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยเกิดผลสำเร็จคือ ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดการรับรู้และเข้าใจแนวทาง กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้แนวคิด "คุณธรรม คุณทำได้" กระบวนการขับเคลื่อนงานด้วยพลังบวก การสร้างและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ การคิดดี การส่งต่อความดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร รวมถึงสามารถจัดทำแผนงาน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมได้ จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในองค์กรที่อยากเห็น “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ที่สามารถแปลงสู่แนวปฏิบัติร่วมกันภายใต้คุณธรรมหลัก 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) โดยจะนำข้อมูล รูปแบบวิธีการและกระบวนการที่ได้รับไปปรับใช้ เพื่อดำเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป

 

 


ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม