A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ”ภายใต้โครงการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 50 คน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM MEETING

 

การศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์ โดยเชิญวิทยากรจากองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประกอบด้วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะตัวอย่างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรมร่วมกัน โดยเกิดผลคือ ผู้เข้าร่วมงานเกิดการรับรู้ และเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้แนวคิด "คุณธรรม คุณทำได้" กระบวนการขับเคลื่อนงานด้วยพลังบวก การสร้างและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ การคิดดี การส่งต่อความดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะนำข้อมูล รูปแบบวิธีการและกระบวนการที่ได้รับไปปรับใช้ เพื่อดำเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป

 


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม